TransphotoUrban Electric Transit

Roster

Berlin, Tatra KT4D


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum««123»»
# Model Ser.# Built Since... To... Operator/Facility Remarks
219 282-8 Tatra KT4D 175842 1982 09.2016 DVN 09.2016 ex 219 482-1; 1998 ex 9482; 1992 ex 219 482-1
219 481-3 Tatra KT4D 175841 1986 1998 DVN 1998 ex 9481; 1992 ex 219 481-3
4572 Tatra KT4DM 884/120 1984 01.2015 BVG Fahrleitungsmeßwagen. 01.2015 ex 6120; 1997 ex Tatra KT4D # 9358; 01.01.1993 ex 219 358-0
4592 Tatra KT4DM 884/014 1982 2004 BVG Partywagen. 2004 ex 6014; 1995 ex Tatra KT4D # 9231; 31.12.1992 ex BVB, 219 232-1
6004 Tatra KT4DM 884/004 1980 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9221; 31.12.1992 ex BVB, 219 221-7
6015 Tatra KT4DM 884/015 1982 1995 2021 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9233; 31.12.1992 ex BVB, 219 233-8
6033 Tatra KT4DM 884/033 1982 1996 2021 BVG 1996 ex Tatra KT4D # 9251; 31.12.1992 ex BVB, 219 251-4
6041 Tatra KT4DM 844/041 1982 1996 2021 BVG 1996 ex Tatra KT4D # 9259; 31.12.1992 ex BVB, 219 259-6
6046 Tatra KT4DM 884/046 1982 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9264; 31.12.1992 ex BVB, 219 264-3
6067 Tatra KT4DM 884/067 1982 1995 2021 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9285; 12.1992 ex BVB, 219 285-2
6092 Tatra KT4DM 884/092 1984 1997 BVG 1997 ex Tatra KT4D # 9330; 31.12.1992 ex BVB, 219 330-6
6096 Tatra KT4DM 884/096 1984 1996 BVG 1996 ex Tatra KT4D # 9334; 31.12.1992 ex BVB, 219 334-7
6100 Tatra KT4DM 884/100 1984 1996 2021 BVG 1996 ex Tatra KT4D # 9338; 31.12.1992 ex BVB, 219 338-8
6113 Tatra KT4DM 884/113 1984 1997 BVG 1997 ex Tatra KT4D # 9351; 31.12.1992 ex BVB, 219 351-5
6127 Tatra KT4DM 884/127 1980 1996 BVG 1996 ex Tatra KT4D # 9219; 31.12.1992 ex BVB, 219 219-4
6154 Tatra KT4DM 884/154 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9502; 31.12.1992 ex BVB, 219 502-7
6155 Tatra KT4DM 884/155 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9503; 31.12.1992 ex BVB, 219 503-5
6160 Tatra KT4DM 884/160 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9508; 31.12.1992 ex BVB, 219 508-4
6162 Tatra KT4DM 884/162 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9510; 31.12.1992 ex BVB, 219 510-7
6166 Tatra KT4DM 884/166 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9514; 31.12.1992 ex BVB, 219 514-8
6172 Tatra KT4DM 884/172 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9520; 31.12.1992 ex BVB, 219 520-3
6173 Tatra KT4DM 884/173 1986 1995 BVG 1995 ex Tatra KT4D # 9521; 31.12.1992 ex BVB, 219 521-1
7011 Tatra KT4DtM 883/011 1995 14.04.2015 DVN 14.04.2015 ex BVG; 1995 ex Tatra KT4Dt # 9702; 01.01.1993 ex 219 302-5; 1983 ex Praha, 0014
7012 Tatra KT4DtM 883/012 1995 14.04.2015 DVN 14.04.2015 ex BVG; 1995 ex Tatra KT4Dt # 9703; 01.01.1993 ex 219 303-3; 1983 ex Praha, 0015

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Model Ser.# Built Since... To... Operator/Facility Remarks
219 001-4 Tatra KT4D 164438 1975 1975 1985 BVB 1985 to 724 002-0; 01.1993 to BVG, 4562; 1997 to Oradea, 230 / Oradea 100
219 002-2 Tatra KT4D 164439 1975 1975 1985 BVB 1985 to 724 003-7; 1.01.1993 to BVG, 4563; 1997 to Oradea, 231
219 003-0 Tatra KT4D 164442 1975 1984 BVB
219 004-7 Tatra KT4D 166579 1977 BVB 1992 to BVG, 9004; 1997 to Oradea, 226 / Oradea 096
219 005-5 Tatra KT4D 166580 1977 BVB 1992 to 9005; 1997 to Oradea, 222 / Oradea 092
219 006-3 Tatra KT4D 166581 1977 BVB 1992 to 9006; 1997 to Oradea, 223 / Oradea 093
219 007-1 Tatra KT4D 166582 1977 BVB 1992 to 9007; 1997 to Galaţi, 5; 2007 to 0102; 2008 to 1330 / GL 1330
219 008-8 Tatra KT4D 166583 01.1977 BVB 1992 to 9008; 1997 to Galaţi, 52; 2007 to 0103; 2008 to 1331 / GL 1331
219 009-6 Tatra KT4D 166584 1977 BVB 1992 to BVG, 9009; 1997 to Oradea, 205
219 010-2 Tatra KT4D 166585 1977 BVB 1992 to BVG, 9010; 1997 to Oradea, 227 / Oradea 097
219 011-0 Tatra KT4D 166586 1977 BVB 1992 to 9011; 1997 to Galaţi, 54; 2007 to 0104; 2008 to 1332 / GL 1332
219 012-7 Tatra KT4D 166587 1977 BVB 1992 to 9012; 1997 to Galaţi, 56; 2007 to 0105; 2008 to 1333 / GL 1333
219 013-5 Tatra KT4D 166588 1977 BVB 1992 to BVG, 9013; 1999 to Cluj-Napoca, 04 / CJ-N 020
219 014-3 Tatra KT4D 166589 1977 BVB 1992 to BVG, 9014; 1997 to Cluj-Napoca, 03 / CJ-N 019
219 015-1 Tatra KT4D 166590 1977 BVB 1992 to 9015; 1997 to Galaţi, 60; 2007 to 0106; 2008 to 1334 / GL 1334
219 016-8 Tatra KT4D 166591 1977 BVB 1992 to 9016; 1997 to Galaţi, 61; 2007 to 0107; 2008 to 1335 / GL 1335
219 017-6 Tatra KT4D 166592 1977 BVB 1992 to 9017; 1997 to Galaţi, 62; 2007 to 0108; 2008 to 1336 / GL 1336
219 018-4 Tatra KT4D 166593 1977 BVB 1992 to 9018; 1997 to Galaţi, 63; 2007 to 0109; 2008 to 1337 / GL 1337
219 019-2 Tatra KT4D 166594 1977 BVB 1992 to 9019; 1997 to Galaţi, 64; 2007 to 0110; 2008 to 1338 / GL 1338
219 020-7 Tatra KT4D 166595 1977 BVB 1992 to 9020; 1997 to Galaţi, 65; 2007 to 0111; 2008 to 1339 / GL 1339
219 021-5 Tatra KT4D 166596 1977 BVB 1992 to 9021; 07.1999 to Almaty, 1013
219 022-3 Tatra KT4D 166597 1977 BVB 1992 to 9022
219 023-1 Tatra KT4D 166598 1977 BVB 1992 to 9023; 1997 to Oradea, 213 / Oradea 083
219 024-8 Tatra KT4D 166599 1977 BVB 1992 to 9024; 1997 to Oradea, 212 / Oradea 082
219 025-6 Tatra KT4D 166600 1977 1977 1992 BVB 1992 to 9025
219 026-4 Tatra KT4D 166601 1977 BVB 1992 to 9026; 1997 to Galaţi, 66; 2007 to 0092; 2008 to 1320
219 027-2 Tatra KT4D 166602 1977 BVB 1992 to 9027; 1997 to Oradea, 208 / Oradea 078
219 028-0 Tatra KT4D 166603 1977 BVB 1992 to BVG, 9028; 1997 to Oradea, 206 / Oradea 076
219 029-7 Tatra KT4D 166604 1977 1977 1992 BVB 1992 to 9029
219 030-3 Tatra KT4D 166605 1977 BVB 1992 to 9030; 1997 to Oradea, 221 / Oradea 091
219 031-1 Tatra KT4D 166606 1977 BVB 1992 to 9031; 1997 to Oradea, 216 / Oradea 086
219 032-8 Tatra KT4D 166607 1977 BVB 1992 to BVG, 9032; 1997 to Oradea, 215 / Oradea 085
219 033-6 Tatra KT4D 166608 1977 1977 1992 BVB 1992 to 9033
219 034-4 Tatra KT4D 166609 1977 BVB 1992 to 9034; 07.1999 to Almaty, 1031; 03.2008 to 1001
219 035-2 Tatra KT4D 166610 1977 BVB 1992 to 9035; 1997 to Galaţi, 55; 2007 to 0112; 2008 to 1340 / GL 1340
219 036-0 Tatra KT4D 166611 1977 BVB 1992 to 9036
219 037-7 Tatra KT4D 166612 1977 BVB 1992 to 9037; 07.1999 to Almaty, 1016
219 038-5 Tatra KT4D 166613 1977 BVB 1992 to 9038; 07.1999 to Almaty, 1001
219 039-3 Tatra KT4D 166614 1977 BVB 1992 to 9039; 07.1999 to Almaty, 1002
219 040-8 Tatra KT4D 166615 1977 BVB 1992 to 9040
219 041-6 Tatra KT4D 166616 1977 BVB 1992 to 9041; 1998 to Galaţi, 58; 2007 to 0113; 2008 to 1341 / GL 1341
219 042-4 Tatra KT4D 166617 1977 BVB 1992 to 9042; 1998 to Galaţi, 71; 2007 to 0114; 2008 to 1342 / GL 1342
219 043-2 Tatra KT4D 166618 1977 BVB 1992 to 9043; 07.1999 to Almaty, 1023; 03.2005 to 1054; 03.2010 to 1014
219 044-0 Tatra KT4D 166619 1977 BVB 1992 to 9044; 07.1999 to Almaty, 1003
219 045-7 Tatra KT4D 166620 1977 BVB 1992 to 9045; 1998 to Galaţi, 72; 2007 to 0115; 2008 to 1343 / GL 1343
219 046-5 Tatra KT4D 166621 1977 BVB 1992 to 9046; 1997 to Galaţi, 67; 2007 to 0093; 2008 to 1321 / GL 1321
219 047-3 Tatra KT4D 166622 1977 1977 1992 BVB 1992 to BVG, 9047; 1997 to Oradea, 218 / Oradea 088
219 048-1 Tatra KT4D 166623 1977 BVB 1992 to BVG, 9048; 1997 to Oradea, 217 / Oradea 087; 2018 to museum
219 049-8 Tatra KT4D 166624 1977 BVB 1992 to 9049; 1998 to Galaţi, 73; 2007 to 0116; 2008 to 1344 / GL 1344
219 050-4 Tatra KT4D 166625 1977 1984 BVB
219 050-4 Tatra KT4D 1988 BVB 1992 to BVG, 9050; 1997 to Brăila, 9050; 2006 to BR 154
219 051-2 Tatra KT4D 166626 1977 BVB 1992 to BVG, 9051; 1997 to Oradea, 207 / Oradea 077
219 052-0 Tatra KT4D 166627 1977 BVB 1992 to BVG, 9052; 1998 to Brăila, 9052; 2006 to BR 154
219 053-7 Tatra KT4D 166628 1977 BVB 1992 to BVG, 9053; 1997 to Oradea, 204 / Oradea 074
219 054-5 Tatra KT4D 166629 1977 BVB 1992 to 9054; 1997 to Oradea, 209 / Oradea 079
219 055-5 Tatra KT4D 166630 1977 1981 BVB
219 056-1 Tatra KT4D 166631 1977 BVB 1992 to 9056; 07.1999 to Almaty, 1018; 05.2005 to 1029; 05.2006 to 1014
219 057-8 Tatra KT4D 166632 1977 BVB 1992 to 9057; 07.1999 to Almaty, 1017; 01.2005 to 1035; 11.2007 (?) to 1057
219 058-6 Tatra KT4D 166633 1977 BVB 1992 to 9058; 1998 to Galaţi, 74; 2007 to 0117; 2008 to 1345 / GL 1345
219 059-4 Tatra KT4D 166634 1977 BVB 1992 to 9059; 1998 to Galaţi, 80; 2007 to 0118; 2008 to 1346 / GL 1346
219 060-0 Tatra KT4D 166635 1977 BVB 1992 to BVG, 9060; 1998 to Brăila, 9060; 2006 to BR 156
219 061-7 Tatra KT4D 166636 1977 1985 BVB
219 061-7 Tatra KT4D 1985 BVB 1992 to BVG, 9061; 1997 to Oradea, 203 / Oradea 073
219 062-5 Tatra KT4D 166637 1977 BVB 1992 to BVG, 9062; 1998 to Brăila, 9062; 2006 to BR 157
219 063-3 Tatra KT4D 166638 1977 BVB 1992 to 9063; 07.1999 to Almaty, 1021
219 064-1 Tatra KT4D 166651 1977 BVB 1992 to 9064; 1997 to Oradea, 211 / Oradea 081
219 065-8 Tatra KT4D 166652 1977 BVB 1992 to 9065; 1998 to Galaţi, 83; 2007 to 0119; 2008 to 1347 / GL 1347
219 066-6 Tatra KT4D 166653 1977 BVB 1992 to 9066; 1997 to Galaţi, 89
219 067-4 Tatra KT4D 166654 1977 BVB 1992 to BVG, 9067; 1999 to Cluj-Napoca, 42 / CJ-N 035
219 068-2 Tatra KT4D 166655 1977 BVB 1992 to 9068; 07.1999 to Almaty, 1034
219 069-0 Tatra KT4D 166656 1977 BVB 1992 to BVG, 9069; 1998 to Braila, 9069; 2006 to BR 158
219 070-5 Tatra KT4D 166657 1977 BVB 1992 to 9070; 1999 to Constanţa, 176; 2007 to CT 0444
219 071-3 Tatra KT4D 166658 1977 BVB 1992 to 9071; 07.1999 to Almaty, 1024
219 072-1 Tatra KT4D 166659 1977 BVB 1992 to 9072; 1997 to Oradea, 202 / Oradea 072
219 073-8 Tatra KT4D 166660 1977 BVB 1992 to 9073; 07.1999 to Almaty, 1004; 11.2004 to 1040
219 074-6 Tatra KT4D 166661 1977 BVB 1992 to BVG, 9074; 1997 to Oradea, 228 / Oradea 098
219 075-4 Tatra KT4D 166662 1977 BVB 1992 to 9075; 1999 to Constanţa, 177; 2007 to CT 0445
219 076-2 Tatra KT4D 166663 1977 BVB 1992 to 9076; 07.1999 to Almaty, 1022; 05.2005 to 1034; 11.2007 to 1024
219 078-7 Tatra KT4D 166665 1977 BVB 1992 to BVG, 9078; 1998 to Brăila, 9078; 2006 to BR 159
219 079-5 Tatra KT4D 166666 1977 BVB 1992 to 9079; 07.1999 to Almaty, 1030; 04.2008 to 1056
219 080-1 Tatra KT4D 166667 1977 1977 1992 BVB 1992 to BVG, 9080; 1998 to Brăila, 9080; 2006 to BR 160
219 081-8 Tatra KT4D 166668 1977 BVB 1992 to 9081; 1997 to Galaţi, 68; 2007 to 0094; 2008 to 1322 / GL 1322
219 082-6 Tatra KT4D 166669 1977 BVB 1992 to 9082; 1997 to Oradea, 214 / Oradea 084
219 083-4 Tatra KT4D 166670 1977 BVB 1992 to 9083; 1998 to Galaţi, 90; 2007 to 0120; 2008 to 1348 / GL 1348
219 084-2 Tatra KT4D 167604 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9084; 07.1999 to Almaty, 1032
219 085-0 Tatra KT4D 167605 1978 BVB 1992 to 9085; 07.1999 to Almaty, 1005
219 086-7 Tatra KT4D 167606 1978 BVB 1992 to BVG, 9086; 1998 to Brăila, 9086; 2006 to BR 161
219 087-5 Tatra KT4D 167607 1978 BVB 1992 to 9087; 1997 to Galaţi, 69; 2007 to 0095; 2008 to 1323 / GL 1323
219 088-3 Tatra KT4D 167608 1978 BVB 1992 to 9088; 07.1999 to Almaty, 1019
219 090-6 Tatra KT4D 167610 1978 BVB 1992 to 9090; 07.1999 to Almaty, 1008
219 091-4 Tatra KT4D 167611 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9091; 1997 to Oradea, 224 / Oradea 094
219 092-2 Tatra KT4D 167612 1978 BVB 1992 to 9092; 1999 to Constanţa, 178; 2007 to CT 0446
219 093-0 Tatra KT4D 167613 1978 BVB 1992 to 9093; 07.1999 to Almaty, 1007
219 094-7 Tatra KT4D 167614 1978 BVB 1992 to 9094; 07.1999 to Almaty, 1006
219 095-5 Tatra KT4D 167615 1978 BVB 1992 to 9095; 07.1999 to Almaty, 1025
219 096-3 Tatra KT4D 167616 1978 BVB 1992 to 9096; 07.1999 to Almaty, 1009
219 098-8 Tatra KT4D 167618 1978 BVB 1992 to BVG, 9098; 2004 to Szeged, (219 098-8)
219 100-7 Tatra KT4D 167620 1978 BVB 1992 to BVG, 9100; 2004 to Szeged, (219 100-7)
219 101-5 Tatra KT4D 167621 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9101; 1997 to Galaţi, 70; 2007 to 0096; 2008 to 1324 / GL 1324
219 102-3 Tatra KT4D 167622 1978 1978 BVB 1992 to 9102; 1997 to Galaţi, 75; 2007 to 0097; 2008 to 1325 / GL 1325
219 103-1 Tatra KT4D 167623 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9103; 1998 to Brăila, 9103; 2006 to BR 162
219 104-8 Tatra KT4D 167624 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9104; 2000 to Constanţa, 184; 2007 to CT 0452
219 105-6 Tatra KT4D 167625 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9105; 1997 to Galaţi, 76; 2007 to 0098; 2008 to 1326 / GL 1326
219 106-4 Tatra KT4D 167626 1978 1978 1990 BVB 1992 to 9106; 2000 to Constanţa, 189; 2007 to CT 0457
219 107-2 Tatra KT4D 167627 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9107; 2000 to Constanţa, 185; 2007 to CT 0453
219 108-0 Tatra KT4D 167628 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9108; 2000 to Constanţa, 186; 2007 to CT 0454
219 109-7 Tatra KT4D 167629 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9109; 1998 to Craiova, 109; 2007 to DJ 00139; ???? to 104
219 110-3 Tatra KT4D 167630 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9110; 1998 to Craiova, 110; 2007 to DJ 00140
219 111-1 Tatra KT4D 167631 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9111; 1998 to Brăila, 9111; 2006 to BR 163
219 112-8 Tatra KT4D 167632 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9112; 1998 to Craiova, 101; 2007 to DJ 00131
219 113-6 Tatra KT4D 167633 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9113; 1999 to Constanţa, 179; 2007 to CT 0447
219 114-4 Tatra KT4D 167634 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9114; 1999 to Constanţa, 180; 2007 to CT 0448
219 115-2 Tatra KT4D 167635 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9115; 1998 to Craiova, 102; 2007 to DJ 00132
219 116-0 Tatra KT4D 167636 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9116; 1999 to Cluj-Napoca, 50 / CJ-N 042
219 117-7 Tatra KT4D 167637 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9117; 1998 to Craiova, 103; 2007 to DJ 00133
219 118-5 Tatra KT4D 167642 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9118; 1998 to Craiova, 104; 2007 to DJ 00134; 2014 to 108
219 119-3 Tatra KT4D 167643 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9119; 1998 to Craiova, 105; 2007 to DJ 00135
219 120-8 Tatra KT4D 167644 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9120; 1999 to Cluj-Napoca, 21 / CJ-N 027
219 121-6 Tatra KT4D 167645 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9121; 1998 to Brăila, 9121; 2006 to BR 164
219 122-4 Tatra KT4D 167646 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9122; 1999 to Cluj-Napoca, 49 / CJ-N 041
219 123-2 Tatra KT4D 167647 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9123; 1999 to Constanţa, 181; 2007 to CT 0449
219 124-0 Tatra KT4D 167648 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9124; 1999 to Constanţa, 182; 2007 to CT 0450
219 125-7 Tatra KT4D 167649 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9125; 1998 to Craiova, 106; 2007 to DJ 00136
219 126-5 Tatra KT4D 167650 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9126; 1998 to Cluj-Napoca, 43 / CJ-N 036
219 129-8 Tatra KT4D 167653 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9129; 2000 to Constanţa, 190; 2007 to CT 0458
219 130-4 Tatra KT4D 167654 1978 BVB 1992 to BVG, 9130; 1998 to Cluj-Napoca, 12 / CJ-N 022
219 131-2 Tatra KT4D 167655 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9131; 1998 to Craiova, 107; 2007 to DJ 00137
219 132-0 Tatra KT4D 167656 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9132; 1997 to Galaţi, 78; 2007 to 0099; 2008 to 1327 / GL 1327
219 133-7 Tatra KT4D 167657 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9133; 1997 to Galaţi, 79; 2007 to 0100; 2008 to 1328 / GL 1328
219 134-5 Tatra KT4D 167658 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9134; 1998 to Craiova, 108; 2007 to DJ 00138; 2013 to 109 / DJ 00139
219 135-3 Tatra KT4D 167659 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9135; 2000 to Constanţa, 187; 2007 to CT 0455
219 136-1 Tatra KT4D 167660 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9136; 2000 to Constanţa, 188; 2007 to CT 0456
219 137-8 Tatra KT4D 167661 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9137; 1997 to Galaţi, 82; 2007 to 0101; 2008 to 1329 / GL 1329
219 138-6 Tatra KT4D 167662 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9138; 07.1999 to Almaty, 1012
219 140-0 Tatra KT4D 167664 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9140; 07.1999 to Almaty, 1027
219 141-7 Tatra KT4D 167665 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9141; 1997 to Brăila, 9141; 2006 to BR 165
219 142-5 Tatra KT4D 167666 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9142; 1998 to Galaţi, 91; 2007 to 0121; 2008 to 1349 / GL 1349
219 143-3 Tatra KT4D 167667 1978 BVB 1989 to Gera, 345; 30.12.1997 to Tallinn, 128
219 144-1 Tatra KT4D 167668 1978 1978 1989 BVB 1989 to Gera, 346; 1996 to Tatra KT4DM; 18.07.2013 to Pyatigorsk, 13
219 145-8 Tatra KT4D 167669 1978 1978 1992 BVB 1992 to 9145; 1998 to Galaţi, 92; 2007 to 0122; 2008 to 1350 / GL 1350
219 146-6 Tatra KT4D 167670 1978 BVB 1992 to BVG, 9146; 1997 to Braila, 9146; 2006 to BR 166
219 147-4 Tatra KT4D 167671 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9147; 1998 to Cluj-Napoca, 20 / CJ-N 026
219 149-0 Tatra KT4D 167673 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9149; 1997 to Brăila, 9149; 2006 to BR 167
219 150-5 Tatra KT4D 167674 1978 1978 1992 BVB 1992 to BVG, 9150; 1997 to Brăila, 9150; 2006 to BR 168
219 151-3 Tatra KT4D 167675 1979 BVB 1992 to 9151; 07.1999 to Almaty, 1010
219 152-1 Tatra KT4D 167676 1979 BVB 1992 to BVG, 9152; 1997 to Brăila, 9152; 2006 to BR 169
219 153-8 Tatra KT4D 167677 1979 BVB 1992 to 9153; 1997 to Oradea, 220 / Oradea 090
219 154-6 Tatra KT4D 167678 1979 BVB 1992 to 9154; 1997 to Oradea, 201 / Oradea 071
219 155-4 Tatra KT4D 167679 1979 BVB 1992 to 9155; 1997 to Oradea, 219 / Oradea 089
219 156-2 Tatra KT4D 167680 1979 BVB 1992 to BVG, 9156; 1997 to Brăila, 9156; 2006 to BR 170
219 157-0 Tatra KT4D 167681 1979 BVB 1992 to BVG, 9157; 1998 to Cluj-Napoca, 19 / CJ-N 025
219 158-7 Tatra KT4D 167682 1979 BVB 1992 to BVG, 9158; 1997 to Brăila, 9158; 2006 to BR 171
219 159-5 Tatra KT4D 167683 1979 BVB 1992 to BVG, 9159; 1997 to Brăila, 9159; 2006 to BR 172
219 160-1 Tatra KT4D 167684 1979 BVB 1992 to BVG, 9160; 1997 to Brăila, 9160; 2006 to BR 173
219 161-8 Tatra KT4D 169817 1980 BVB 1992 to 9161; 07.1999 to Almaty, 1011
219 163-4 Tatra KT4D 169819 1980 BVB 1992 to BVG, 9163; 1998 to Cluj-Napoca, 22 / CJ-N 028
219 164-2 Tatra KT4D 169820 1980 BVB 1992 to 9164; 07.1999 to Almaty, 1014
219 165-0 Tatra KT4D 169821 1980 BVB 1992 to 9165; 07.1999 to Almaty, 1036
219 166-7 Tatra KT4D 169822 1980 BVB 1992 to BVG, 9166; 1998 to Cluj-Napoca, 18 / CJ-N 024
219 167-5 Tatra KT4D 169823 1980 BVB 1992 to 9167; 07.1999 to Almaty, (9167)
219 168-3 Tatra KT4D 169824 1980 BVB 1992 to 9168; 07.1999 to Almaty, 1038
219 169-1 Tatra KT4D 169825 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9169; 1996 to Tatra KT4DM # 6123; 25.06.2018 to Oradea, 222 / Oradea 092
219 170-6 Tatra KT4D 169826 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9170; 1996 to Tatra KT4DM # 6125; 03.2020 to Magdeburg, 1287
219 171-4 Tatra KT4D 169827 1980 BVB 1992 to 9171; 08.2000 to Almaty, 1049
219 173-0 Tatra KT4D 169829 1980 BVB 1992 to 9173; 1999 to Almaty, 1029
219 174-7 Tatra KT4D 169830 1980 BVB 1992 to 9174; 07.1999 to Almaty, 1026
219 176-3 Tatra KT4D 169832 1980 BVB 1992 to 9176; 1997 to Oradea, 210 / Oradea 080
219 177-1 Tatra KT4D 169833 1980 BVB 1992 to 9177
219 178-8 Tatra KT4D 169834 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9178; 1996 to Tatra KT4DM # 6126; 09.02.2021 to Zaporizhzhia, 016
219 179-6 Tatra KT4D 169835 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9179; 1996 to Tatra KT4DM # 6128; 10.06.2018 to Oradea, 213 / Oradea 083
219 181-0 Tatra KT4D 169837 1980 BVB 1992 to 9181; 07.1999 to Almaty, 1037
219 182-7 Tatra KT4D 169838 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9182; 1996 to Tatra KT4DM # 6129; 03.2020 to Magdeburg, 1288
219 183-5 Tatra KT4D 169839 1980 1980 1992 BVB 1992 to 9183
219 184-3 Tatra KT4D 169840 1980 BVB 1992 to 9184; 07.1999 to Almaty, 1020
219 186-8 Tatra KT4D 169842 1980 BVB 1992 to 9186; 1997 to Oradea, 200 / Oradea 070
219 187-6 Tatra KT4D 169843 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9187; 1996 to Tatra KT4DM # 6130; 11.2018 to Zaporizhzhia, 009
219 188-4 Tatra KT4D 169844 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9188; 1996 to Tatra KT4DM # 6131; 11.03.2020 to Magdeburg, 1289
219 189-2 Tatra KT4D 169845 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9189; 1996 to Tatra KT4DM # 6132; 11.03.2020 to Magdeburg, 1290
219 190-7 Tatra KT4D 169846 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9190; 1996 to Tatra KT4DM # 6133; 10.03.2020 to Magdeburg, 1291
219 192-3 Tatra KT4D 169848 1980 BVB 1992 to 9192; 1999 to Almaty, 1015
219 193-1 Tatra KT4D 169849 1980 BVB 1992 to BVG, 9193; 1998 to Cluj-Napoca, 10 / CJ-N 021
219 194-8 Tatra KT4D 169850 1980 BVB 1992 to 9194; 1999 to Almaty, 1035
219 195-6 Tatra KT4D 169851 1980 BVB 1992 to 9195; 07.1999 to Almaty, 1028
219 196-4 Tatra KT4D 169852 1980 BVB 1992 to 9196; 07.1999 to Almaty, 1033
219 197-2 Tatra KT4D 169853 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9197; 1996 to Tatra KT4DM # 6134; 10.03.2020 to Magdeburg, 1292
219 198-0 Tatra KT4D 169854 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9198; 1996 to Tatra KT4DM # 6135; 10.2018 to Lviv, 1206
219 199-7 Tatra KT4D 169855 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9199; 1996 to Tatra KT4DM # 6136; 03.2017 to Alexandria, (6136)
219 200-8 Tatra KT4D 169856 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9200; 1996 to Tatra KT4DM # 6137; 03.2017 to Alexandria, (6137)
219 203-2 Tatra KT4D 169859 1980 1980 1992 BVB 1992 to 9203
219 204-0 Tatra KT4D 169860 1980 BVB 1992 to BVG, 9204; 1998 to Cluj-Napoca, 17 / CJ-N 023
219 206-5 Tatra KT4D 169862 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9206; 06.1996 to Tatra KT4DM # 6138; 8.12.2014 to Novosibirsk, 2189
219 207-3 Tatra KT4D 169863 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9207; 1996 to Tatra KT4DM # 6139; 03.2017 to Alexandria, (6139)
219 208-1 Tatra KT4D 169864 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9208; 1996 to Tatra KT4DM # 6140; 03.2017 to Alexandria, (6140)
219 209-8 Tatra KT4D 169865 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9209; 1996 to Tatra KT4DM # 6141; 12.2016 to Alexandria, (6141)
219 210-4 Tatra KT4D 169866 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9210; 1996 to Tatra KT4DM # 6142; 12.2016 to Alexandria, (6142)
219 211-0 Tatra KT4D 169867 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9211; 1996 to Tatra KT4DM # 6145; 02.2017 to Alexandria, (6145)
219 212-0 Tatra KT4D 169868 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9212; 1996 to Tatra KT4DM # 6146; 03.2020 to Magdeburg, 1293
219 213-7 Tatra KT4D 169869 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9213; 1996 to Tatra KT4DM # 6147; 08.2018 to Lviv, 1197
219 214-5 Tatra KT4D 169870 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9214; 1996 to Tatra KT4DM # 6148; 25.06.2018 to Oradea, 225 / Oradea 095
219 215-3 Tatra KT4D 169871 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9215; 1996 to Tatra KT4DM # 6122; 10.06.2021 to Zaporizhzhia, 026
219 216-1 Tatra KT4D 169872 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9216; 1996 to Tatra KT4DM # 6149; 29.05.2018 to Oradea, 204 / Oradea 074
219 217-8 Tatra KT4D 169873 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9217; 1995 to Tatra KT4DM # 6151; 12.2017 (?) to Alexandria, (6151)
219 218-6 Tatra KT4D 169874 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9218; 1996 to Tatra KT4DM # 6157; 12.2016 to Alexandria, (6157)
219 219-4 Tatra KT4D 169875 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9219; 1996 to Tatra KT4DM # 6127
219 220-0 Tatra KT4D 169876 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9220; 1995 to Tatra KT4DM # 6003; 02.03.2021 to Zaporizhzhia, 018
219 221-7 Tatra KT4D 169877 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9221; 1995 to Tatra KT4DM # 6004
219 222-5 Tatra KT4D 169878 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9222; 1995 to Tatra KT4DM # 6005; 28.11.2016 to Wehmingen, 6005
219 223-3 Tatra KT4D 169879 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9223; 1995 to Tatra KT4DM # 6006
219 224-1 Tatra KT4D 169880 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.1993 to 9224; 1995 to Tatra KT4DM # 6007; 12.2018 to Zaporizhia, 011
219 225-8 Tatra KT4D 169881 1980 1980 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9225; 1995 to Tatra KT4DM # 6008; 03.2014 to Izhevsk, 2402; 04.2021 to # 1
219 226-6 Tatra KT4D 169882 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 4571; 2000 to Constanţa, 4571
219 227-4 Tatra KT4D 169883 1980 1980 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9227; 1995 to Tatra KT4DM # 6009
219 228-2 Tatra KT4D 170984 1981 1981 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9228; 1995 to Tatra KT4DM # 6010
219 229-0 Tatra KT4D 170985 1981 1981 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9229; 1995 to Tatra KT4DM # 6011; 11.2017 (?) to Alexandria, (6011)
219 230-5 Tatra KT4D 170986 1981 1981 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9230; 1995 to Tatra KT4DM # 6012; 22.12.2017 to Oradea, 207 / Oradea 077
219 231-3 Tatra KT4D 171918 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9231; 1995 to Tatra KT4DM # 6013; 11.2018 to Zaporizhzhia, 008
219 232-1 Tatra KT4D 171919 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9231; 1995 to Tatra KT4DM # 6014; 2004 to 4592
219 233-8 Tatra KT4D 171920 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9233; 1995 to Tatra KT4DM # 6015
219 234-6 Tatra KT4D 171921 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9234; 12.1995 to Tatra KT4DM # 6016; 06.2015 to Wehmingen, 6016
219 235-4 Tatra KT4D 171922 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9235; 1995 to Tatra KT4DM # 6017; 9.06.2018 to Oradea, 212 / Oradea 082
219 236-2 Tatra KT4D 171923 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9236; 1995 to Tatra KT4DM # 6018; 9.06.2018 to Oradea, 211 / Oradea 081
219 237-0 Tatra KT4D 171924 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9237; 01.1996 to Tatra KT4DM # 6019; 04.2017 to Alexandria, (6019)
219 238-7 Tatra KT4D 171925 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.1993 to BVG, 9238; 01.1996 to Tatra KT4DM # 6020; 8.12.2014 to Novosibirsk, 2186
219 239-5 Tatra KT4D 171926 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9239; 1996 to Tatra KT4DM # 6021; 04.2017 to Alexandria, (6021)
219 240-1 Tatra KT4D 171927 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.1993 to BVG, 9240; 01.1996 to Tatra KT4DM # 6022; 08.12.2014 to Novosibirsk, 2190
219 241-8 Tatra KT4D 171928 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9241; 1996 to Tatra KT4DM # 6023; 2015 to Izhevsk, 2407; 05.2021 to # 1
219 242-6 Tatra KT4D 171929 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9242; 02.1996 to Tatra KT4DM # 6024; 12.2017 (?) to Alexandria, (6024)
219 243-4 Tatra KT4D 171930 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9243; 02.1996 to Tatra KT4DM # 6025; 04.2014 to Izhevsk, 2408
219 244-2 Tatra KT4D 171931 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9244; 02.1996 to Tatra KT4DM # 6026; 04.2017 to Alexandria, (6026)
219 245-0 Tatra KT4D 171932 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9245; 1996 to Tatra KT4DM # 6027; 12.2017 (?) to Alexandria, (6027)
219 246-7 Tatra KT4D 171933 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9246; 02.1996 to Tatra KT4DM # 6028; 04.2017 to Alexandria, (6028)
219 247-5 Tatra KT4D 171934 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9247; 1996 to Tatra KT4DM # 6029; 12.2017 (?) to Alexandria, (6029)
219 248-3 Tatra KT4D 171935 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9248; 1996 to Tatra KT4DM # 6030; 04.2017 to Alexandria, (6030)
219 249-1 Tatra KT4D 171936 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9249; 1996 to Tatra KT4DM # 6031; 04.2017 to Alexandria, (6031)
219 250-6 Tatra KT4D 171937 1982 1982 31.12.1992 BVB 1992 to 9250; 1996 to Tatra KT4DM # 6032; 12.2017 (?) to Alexandria, (6032)
219 251-4 Tatra KT4D 171938 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9251; 1996 to Tatra KT4DM # 6033
219 252-2 Tatra KT4D 171939 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9252; 1996 to Tatra KT4DM # 6034; 07.2018 to Lviv, 1193
219 253-0 Tatra KT4D 171940 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9253; 1996 to Tatra KT4DM # 6035; 25.06.2018 to Oradea, 223 / Oradea 093
219 254-7 Tatra KT4D 171941 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9254; 1996 to Tatra KT4DM # 6036; 25.05.2018 to Oradea, 208 / Oradea 078
219 255-5 Tatra KT4D 171942 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9255; 04.1996 to Tatra KT4DM # 6037
219 256-3 Tatra KT4D 171943 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9256; 1996 to Tatra KT4DM # 6038; 03.2017 to Alexandria, (6038)
219 257-1 Tatra KT4D 171944 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9527; 1996 to Tatra KT4DM # 6039; 03.2017 to Alexandria, (6039)
219 258-8 Tatra KT4D 171945 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9258; 04.1996 to Tatra KT4DM # 6040; 03.2014 to Izhevsk, 2401
219 259-6 Tatra KT4D 171946 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9259; 1996 to Tatra KT4DM # 6041
219 260-2 Tatra KT4D 171947 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9260; 05.1996 to Tatra KT4DM # 6042; 04.2014 to Izhevsk, 2406
219 261-0 Tatra KT4D 171948 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9261; 05.1996 to Tatra KT4DM # 6043; 04.2017 to Alexandria, (6043)
219 262-7 Tatra KT4D 171949 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9267; 05.1996 to Tatra KT4DM # 6044; 03.2014 to Izhevsk, 2403
219 263-5 Tatra KT4D 171950 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9263; 05.1996 to Tatra KT4DM # 6045; 04.2017 to Alexandria, (6045)
219 264-3 Tatra KT4D 171951 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9264; 1995 to Tatra KT4DM # 6046
219 265-1 Tatra KT4D 171952 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9265; 05.1996 to Tatra KT4DM # 6047; 04.2014 to Izhevsk, 2405; 03.2021 to # 1
219 266-8 Tatra KT4D 171953 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9266; 1996 to Tatra KT4DM # 6048; 25.06.2018 to Oradea, 221 / Oradea 091
219 267-6 Tatra KT4D 171954 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9267; 1996 to Tatra KT4DM # 6049; 07.2018 to Lviv, 1192
219 268-4 Tatra KT4D 171955 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9268; 1996 to Tatra KT4DM # 6050; 22.12.2017 to Oradea, 224 / Oradea 094
219 269-2 Tatra KT4D 171976 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9269; 1996 to Tatra KT4DM # 6051; 9.06.2018 to Oradea, 209 / Oradea 079
219 270-7 Tatra KT4D 171977 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9270; 1996 to Tatra KT4DM # 6052; 07.2018 to Lviv, 1191
219 271-5 Tatra KT4D 171978 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9271; 1996 to Tatra KT4DM # 6053; 18.06.2018 to Oradea, 214 / Oradea 084
219 272-3 Tatra KT4D 171979 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9272; 1996 to Tatra KT4DM # 6054; 11.2018 to Lviv, 1210
219 273-1 Tatra KT4D 171980 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9273; 1996 to Tatra KT4DM # 6055; 22.12.2017 to Oradea, 218 / Oradea 088
219 274-8 Tatra KT4D 171981 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9274; 1997 to Tatra KT4DM # 6056; 29.05.2018 to Oradea, 226 / Oradea 096
219 275-6 Tatra KT4D 171982 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9275; 1996 to Tatra KT4DM # 6057; 14.12.2017 to Oradea, 201 / Oradea 071
219 276-4 Tatra KT4D 171983 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9276; 1996 to Tatra KT4DM # 6058; 2016 to 6174; 03.2017 to Alexandria, (6174)
219 277-2 Tatra KT4D 171984 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9277; 1997 to Tatra KT4DM # 6059; 18.11.2020 to Zaporizhzhia, 6059
219 278-0 Tatra KT4D 171985 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9278; 1997 to Tatra KT4DM # 6060; 2016 to 6116; 03.2017 to Alexandria, Tatra KT4DM # (6116)
219 279-7 Tatra KT4D 171986 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9279; 1996 to Tatra KT4DM # 6061; 12.12.2018 to Zaporizhzhia, 013
219 280-3 Tatra KT4D 171987 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9280; 1997 to Tatra KT4DM # 6062; 10.2018 to Lviv, 1213
219 281-1 Tatra KT4D 171988 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9281; 1997 to Tatra KT4DM # 6063; 18.06.2018 to Oradea, 219 / Oradea 089
219 282-8 Tatra KT4D 171989 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9282; 1996 to Tatra KT4DM # 6064; 01.2018 to Oradea, 200 / Oradea 070
219 283-6 Tatra KT4D 171990 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9283; 1997 to Tatra KT4DM # 6065; 08.2018 to Lviv, 1200
219 284-4 Tatra KT4D 171991 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9284; 1997 to Tatra KT4DM # 6066; 11.2018 to Lviv, 1212
219 285-2 Tatra KT4D 171992 1982 1982 12.1992 BVB 01.1993 to BVG, 9285; 1995 to Tatra KT4DM # 6067
219 286-0 Tatra KT4D 171993 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9286; 1996 to Tatra KT4DM # 6068; 03.2017 to Alexandria, (6068)
219 287-7 Tatra KT4D 171994 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9287; 1997 to Tatra KT4DM # 6069; 07.2018 to Lviv, 1190
219 288-5 Tatra KT4D 171995 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9288; 1996 to Tatra KT4DM # 6070; 11.2018 to Lviv, 1215
219 289-3 Tatra KT4D 171996 1982 1982 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9289; 1996 to Tatra KT4DM # 6071; 16.12.2017 to Oradea, 227 / Oradea 097
219 290-8 Tatra KT4D 171997 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9290; 1996 to Tatra KT4DM # 6072; 14.12.2017 to Oradea, 202 / Oradea 072
219 291-6 Tatra KT4D 171998 1982 1982 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9291; 1996 to Tatra KT4DM # 6073; 14.12.2017 to Oradea, 206 / Oradea 076
219 292-4 Tatra KT4Dt 173045 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9692; 1995 to Tatra KT4DtM # 7001; 05.2013 to Almaty, 1003; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 107; 30.04.2021 to (107)
219 293-2 Tatra KT4Dt 173046 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9693; 1995 to Tatra KT4DtM # 7002; 06.2013 to Almaty, 1015; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 106; 01.06.2019 to (106)
219 294-0 Tatra KT4Dt 173047 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9694; 1995 to Tatra KT4DtM # 7003; 06.2013 to Almaty, 1016; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, (1016); 01.06.2019 to 106
219 295-7 Tatra KT4Dt 173048 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9695; 1995 to Tatra KT4DtM # 7004; 08.2010 to Szczecin, 130
219 296-5 Tatra KT4Dt 173049 1983 1983 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9696; 1995 to Tatra KT4DtM # 7005; 06.2013 to Almaty, 1011; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 104
219 297-3 Tatra KT4Dt 173050 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9697; 1995 to Tatra KT4DtM # 7006; 05.2013 to Almaty, 1017; 06.2017 to 1010
219 298-1 Tatra KT4Dt 173051 1983 1983 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9698; 1995 to Tatra KT4DtM # 7007; 05.2013 to Almaty, 1005; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, (1005)
219 299-8 Tatra KT4Dt 173052 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9699; 1995 to Tatra KT4DtM # 7008; 05.2013 to Almaty, 1014
219 300-0 Tatra KT4Dt 173053 1983 1983 12.1992 BVB 01.1993 to BVG, 9700; 1995 to Tatra KT4DtM # 7009; 06.2013 to Almaty, 1010; 06.2017 to 1017; 05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 107
219 301-7 Tatra KT4Dt 173054 1983 1983 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9701; 1995 to Tatra KT4DtM # 7010; 06.2013 to Almaty, 1013; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 103
219 302-5 Tatra KT4Dt 171974 1983 1983 31.12.1992 BVB 1983 ex Praha, 0014. 01.01.1993 to 9702; 1995 to Tatra KT4DtM # 7011; 14.04.2015 to DVN
219 303-3 Tatra KT4Dt 171975 1982 1983 31.12.1992 BVB 1983 ex Praha, 0015. 01.01.1993 to 9703; 1995 to Tatra KT4DtM # 7012; 14.04.2015 to DVN
219 304-1 Tatra KT4D 172990 1983 1983 12.1992 BVB 01.1993 to BVG, 9304; 1997 to Tatra KT4DM # 6074; 04.2021 to Zaporizhzhia, 022
219 305-8 Tatra KT4D 172991 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9305; 1997 to Tatra KT4DM # 6075; 08.2018 to Lviv, 1198
219 306-6 Tatra KT4D 172992 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9306; 1997 to Tatra KT4DM # 6076; 11.2017 to Alexandria, (6076)
219 307-4 Tatra KT4D 172994 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9307; 1997 to Tatra KT4DM # 6077; 07.2018 to Lviv, 1188
219 308-2 Tatra KT4D 172995 1983 1983 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9308; 1996 to Tatra KT4DM # 6078; 18.06.2018 to Oradea, 229 / Oradea 099
219 309-0 Tatra KT4D 172996 1983 1983 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9309; 1997 to Tatra KT4DM # 6079; 12.2018 to Zaporizhzhia, 010
219 310-5 Tatra KT4D 172997 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9310; 1997 to Tatra KT4DM # 6080; 08.2018 to Lviv, 1196
219 311-3 Tatra KT4D 172998 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9311; 1997 to Tatra KT4DM # 6081; 29.05.2018 to Oradea, 217 / Oradea 087
219 312-1 Tatra KT4D 172999 1983 1983 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9312; 1997 to Tatra KT4DM # 6082; 09.2018 to Lviv, 1204
219 313-8 Tatra KT4D 164432 1975 1984 BVB 1984 ex Leipzig, 1301. 1992 to 9313
219 314-6 Tatra KT4D 164437 1975 1984 BVB 1984 ex Leipzig, 1302. 1992 to BVG, 9314; 1998 to Cluj-Napoca, 52 / CJ-N 043
219 315-4 Tatra KT4D 164434 1975 1984 BVB 1984 ex Leipzig, 1303. 1992 to 9315; 1999 to Constanţa, 183; 2007 to CT 0451
219 316-2 Tatra KT4D 164436 1975 1984 31.12.1992 BVB 1984 ex Leipzig, 1304. 01.01.1993 to 9316; 06.2000 to Almaty, 1048
219 317-0 Tatra KT4D 164433 1975 1984 31.12.1992 BVB 1984 ex Leipzig, 1305. 01.01.1993 to 9317; 06.2000 to Almaty, 1047
219 318-7 Tatra KT4D 164435 1975 1984 BVB 1984 ex Leipzig, 1306. 1992 to 9318; 1998 to Potsdam, o/N.
219 319-5 Tatra KT4D 164440 1975 1984 31.12.1992 BVB 1984 ex Leipzig, 1307. 1.01.1993 to BVG, 9319; 1997 to Oradea, 229 / Oradea 099
219 320-1 Tatra KT4D 164441 1976 1984 31.12.1992 BVB 1984 ex Leipzig, 1308. 01.01.1993 to 9320; 12.1997 to Leipzig, 1308
219 321-7 Tatra KT4D 174272 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9321; 1997 to Tatra KT4DM # 6083; 10.06.2018 to Oradea, 210 / Oradea 080
219 322-6 Tatra KT4D 174273 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9322; 04.1997 to Tatra KT4DM # 6084; 11.2018 to Lviv, 1216
219 323-4 Tatra KT4D 174274 1984 1990 BVB
219 323-4 Tatra KT4D 171274 1989 1989 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9323; 1996 to Tatra KT4DM # 6085; 09.2018 to Lviv, 1202
219 324-2 Tatra KT4D 174275 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9324; 1997 to Tatra KT4DM # 6086; 2016 to 6111; 04.2017 to Alexandria, Tatra KT4DM # (6111)
219 325-0 Tatra KT4D 174276 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9325; 1996 to Tatra KT4DM # 6087; 08.2018 to Lviv, 1194
219 326-7 Tatra KT4D 174277 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9326; 1996 to Tatra KT4DM # 6088; 09.2018 to Lviv, 1203
219 327-5 Tatra KT4D 174278 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9327; 1996 to Tatra KT4DM # 6089; 22.12.2017 to Oradea, 215 / Oradea 085
219 328-3 Tatra KT4D 174279 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9328; 1997 to Tatra KT4DM # 6090; 08.2018 to Lviv, 1201
219 329-1 Tatra KT4D 174280 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9329; 1997 to Tatra KT4DM # 6091; 26.04.2019 to Zaporizhia, 014
219 330-6 Tatra KT4D 174281 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9330; 1997 to Tatra KT4DM # 6092
219 331-4 Tatra KT4D 174282 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9331; 1997 to Tatra KT4DM # 6093; 18.05.2021 to Zaporizhzhia, 024
219 332-2 Tatra KT4D 174283 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9332; 1997 to Tatra KT4DM # 6094; 13.04.2021 to Zaporizhzhia, 021
219 333-0 Tatra KT4D 174284 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9333; 1997 to Tatra KT4DM # 6095; 04.2017 to Alexandria, (6095)
219 334-7 Tatra KT4D 174285 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9334; 1996 to Tatra KT4DM # 6096
219 335-5 Tatra KT4D 174286 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9335; 1997 to Tatra KT4DM # 6097; 20.10.2020 to Zaporizhzhia, 6097
219 336-3 Tatra KT4D 174287 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9336; 1997 to Tatra KT4DM # 6098; 12.2016 to Alexandria, (6098)
219 337-1 Tatra KT4D 174288 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9337; 1996 to Tatra KT4DM # 6099; 10.2018 to Lviv, 1208
219 338-8 Tatra KT4D 174289 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9338; 1996 to Tatra KT4DM # 6100
219 339-6 Tatra KT4D 174290 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9339; 1996 to Tatra KT4DM # 6101; 10.2018 to Lviv, 1211
219 340-2 Tatra KT4D 174291 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9340; 1997 to Tatra KT4DM # 6102; 12.12.2018 to Zaporizhzhia, 012
219 341-0 Tatra KT4D 174292 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9341; 1996 to Tatra KT4DM # 6103; 10.2018 to Lviv, 1209
219 342-7 Tatra KT4D 174293 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9342; 1996 to Tatra KT4DM # 6104; 16.03.2020 to Magdeburg, 1286
219 343-5 Tatra KT4D 174294 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9343; 1996 to Tatra KT4DM # 6105; 18.06.2018 to Oradea, 220 / Oradea 090
219 344-3 Tatra KT4D 174295 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9344; 1996 to Tatra KT4DM # 6106; 18.06.2018 to Oradea, 216 / Oradea 086
219 345-1 Tatra KT4D 174296 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9345; 1997 to Tatra KT4DM # 6107; 10.2018 to Lviv, 1217
219 346-8 Tatra KT4D 174297 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9346; 1996 to Tatra KT4DM # 6108; 14.12.2017 to Oradea, 203 / Oradea 073
219 347-6 Tatra KT4D 174298 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9347; 1996 to Tatra KT4DM # 6109; 24.05.2018 to Oradea, 205 / Oradea 075
219 348-4 Tatra KT4D 174299 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9348; 1996 to Tatra KT4DM # 6110; 10.2018 to Lviv, 1207
219 350-7 Tatra KT4D 174301 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9350; 1997 to Tatra KT4DM # 6112; 03.2017 to Alexandria, (6112)
219 351-5 Tatra KT4D 174302 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9351; 1997 to Tatra KT4DM # 6113
219 352-3 Tatra KT4D 174303 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9352; 1997 to Tatra KT4DM # 6114; 10.2018 to Lviv, 1214
219 353-1 Tatra KT4D 174304 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9353; 1996 to Tatra KT4DM # 6115; 07.2018 to Lviv, 1189
219 354-8 Tatra KT4D 174305 1985 1985 1992 BVB 1992 to BVG, 9354
219 355-6 Tatra KT4D 174306 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9355; 1997 to Tatra KT4DM # 6117; 08.2018 to Lviv, 1195
219 356-4 Tatra KT4D 174307 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9356; 1997 to Tatra KT4DM # 6118; 02.2021 to Zaporizhzhia, 015
219 357-2 Tatra KT4D 174308 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9357; 1997 to Tatra KT4DM # 6119; 09.2018 to Lviv, 1199
219 358-0 Tatra KT4D 174309 1984 1984 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9358; 1997 to Tatra KT4DM # 6120; 01.2015 to 4572
219 360-3 Tatra KT4D 174311 1984 1984 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9360; 07.1995 to Tatra KT4DM # 6121; 03.2014 to Izhevsk, 2404; 03.2021 to # 1
219 361-1 Tatra KT4D 174878 1985 1985 12.1989 BVB 12.1989 to Potsdam, 090; 26.11.1992 to Tatra KT4DM # 101; 12.2002 to Ploiesti, 101 / 8 037; 2016 to PH 1100
219 362-8 Tatra KT4D 174879 1985 1985 12.1989 BVB 12.1989 to Potsdam, 091; 11.02.1993 to Tatra KT4DM # 202; 12.2002 to Ploiesti, 106 / 8 042; 2016 to PH 1105
219 363-6 Tatra KT4D 174880 1985 1985 12.1989 BVB 12.1989 to Potsdam, 092; 30.12.1992 to Tatra KT4DM # 102; 12.2002 to Ploiesti, 102 / 8 038; 2016 to PH 1101
219 364-4 Tatra KT4D 174881 1985 BVB 12.1989 to Potsdam, 093; 10.02.1994 to Tatra KT4DM # 122; 06.2010 to Szeged, 216
219 365-2 Tatra KT4D 174882 1985 BVB 05.1990 to Potsdam, 0112; 02.05.1994 to Tatra KT4DM # 126; 05.01.2010 to Temirtau, 126
219 366-0 Tatra KT4D 174883 1985 1985 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9366; 1995 to 4591; 2002 to Gera, Tatra KT4DMC # 111; 19.12.2012 to Gotha, 111
219 367-7 Tatra KT4D 174884 1985 1985 12.1989 BVB 12.1989 to Potsdam, 095; 03.02.1994 to Tatra KT4DM # 221; 05.2005 to Szeged, Tatra KT4DMC # 205
219 368-5 Tatra KT4D 174885 1985 BVB 12.1989 to Potsdam, 096; 11.02.1994 to Tatra KT4DM # 222; 12.2010 to Szeged, 217
219 369-3 Tatra KT4D 174886 1985 1985 1990 BVB 01.1990 to Potsdam, 097; 10.03.1993 to Tatra KT4DM # 106; 01.2005 to Szeged, 200
219 370-8 Tatra KT4D 174887 1985 1985 1990 BVB 01.1990 to Potsdam, 098; 18.02.1994 to Tatra KT4DM # 123; 10.09.2015 to Alexandria, (123)
219 371-6 Tatra KT4D 174888 1985 1985 1990 BVB 1990 to Potsdam, 099; 1992 to Tatra KT4DM # 203; 2009 to Cluj-Napoca, 77 / CJ-N 62
219 372-4 Tatra KT4D 174889 1985 1985 1990 BVB 01.1990 to Potsdam, 0100; 22.02.1994 to Tatra KT4DM # 124; 11.09.2015 to Alexandria, (124)
219 373-2 Tatra KT4D 174890 1985 BVB 1990 to Potsdam, 0101; 30.05.1994 to Tatra KT4DM # 103; 05.01.2010 to Temirtau, 103
219 374-0 Tatra KT4D 174891 1985 1985 1990 BVB 01.1990 to Potsdam, 0102; 24.02.1994 to Tatra KT4DM # 224; 2009 to Cluj-Napoca, Tatra KT4DM # 76 / CJ-N 61
219 375-7 Tatra KT4D 174892 1985 1985 1989 BVB 1989 to Potsdam, 0103; 24.03.1993 to Tatra KT4DM # 107; 10.2010 to Szeged, 213
219 376-5 Tatra KT4D 174893 1985 1985 1990 BVB 02.1990 to Potsdam, 0104; 28.04.1994 to Tatra KT4DM # 125; 2009 to Cluj-Napoca, 72 / CJ-N 57
219 377-3 Tatra KT4D 174888 1985 1985 1989 BVB 1989 to Potsdam, 0105; 12.02.1993 to Tatra KT4DM # 201; 03.2005 to Szeged, Tatra KT4DMC # 203
219 378-1 Tatra KT4D 174895 1985 BVB 02.1990 to Potsdam, 0106; 01.03.1993 to Tatra KT4DM # 105; 2009 to Cluj-Napoca, 71 / CJ-N 56
219 379-8 Tatra KT4D 174896 1985 1985 1990 BVB 02.1990 to Potsdam, 0107; 10.08.1993 to Tatra KT4DM # 108; 06.2010 to Szeged, 214
219 380-4 Tatra KT4D 174897 1985 1985 1990 BVB 02.1990 to Potsdam, 0108; 21.02.1994 to Tatra KT4DM # 223; 2009 to Cluj-Napoca, 75 / CJ-N 60
219 381-2 Tatra KT4D 174898 1985 1985 1989 BVB 1989 to Potsdam, 0109; 18.02.1993 to Tatra KT4DM # 204; 05.2005 to Szeged, Tatra KT4DMC # 204
219 382-0 Tatra KT4D 174899 1985 BVB 03.1990 to Potsdam, 0110; 27.04.1994 to Tatra KT4DM # 225; 2009 to Cluj-Napoca, Tatra KT4DM # 74 / CJ-N 59
219 383-7 Tatra KT4D 174900 1985 1985 04.1990 BVB 04.1990 to Potsdam, 094; 08.10.1993 to Tatra KT4DM # 111; 12.2002 to Ploiesti, 105 / 8 041; 2016 to PH 1104
219 384-5 Tatra KT4D 174901 1985 BVB 05.1990 to Potsdam, 0111; 13.08.1993 to Tatra KT4DM # 208; 10.2010 to Szeged, 215
219 385-3 Tatra KT4D 174902 1985 BVB 03.1990 to Potsdam, 0113; 26.03.1993 to Tatra KT4DM # 207; 12.2012 to Szeged, Tatra KT4DMC # 212
219 386-1 Tatra KT4D 174903 1985 1985 03.1990 BVB 03.1990 to Potsdam, 0114; 08.02.1993 to Tatra KT4DM # 104; 12.2002 to Ploiesti, 104 / 8 040; 2016 to PH 1103
219 387-8 Tatra KT4D 174904 1985 1985 1989 BVB 03.1990 to Potsdam, 0115; 23.02.1993 to Tatra KT4DM # 205; 2009 to Cluj-Napoca, 73 / CJ-N 58
219 388-6 Tatra KT4D 174905 1985 BVB 03.1990 to Potsdam, 0116; 3.05.1994 to Tatra KT4DM # 226; 2.12.2009 to Temirtau, 226
219 389-4 Tatra KT4D 174906 1985 1985 1989 BVB 1989 to Potsdam, 0117; 29.04.1993 to Tatra KT4DM # 206; 04.2007 to Szeged, Tatra KT4DMC # 206
219 390-0 Tatra KT4D 174907 1985 BVB 03.1990 to Potsdam, 0118; 13.05.1994 to Tatra KT4DM # 227; 02.12.2009 to Temirtau, 227
219 391-7 Tatra KT4D 174908 1985 BVB 03.1990 to Potsdam, 0119; 16.05.1994 to Tatra KT4DM # 128; 05.01.2010 to Temirtau, 128
219 392-5 Tatra KT4D 174909 1985 BVB 03.1990 to Potsdam, 0120; 06.05.1994 to Tatra KT4DM # 127; 05.01.2010 to Temirtau, 127
219 393-3 Tatra KT4D 174910 1985 1985 03.1990 BVB 03.1990 to Potsdam, 0121; 30.04.1993 to Tatra KT4DM # 112; 03.2004 to Szeged, 112; 04.2004 to Potsdam, 112; 06.2006 to Szeged, 202
219 394-1 Tatra KT4D 174911 1985 1985 03.1990 BVB 03.1990 to Potsdam, 0122; 05.04.1993 to Tatra KT4DM # 109; 12.2002 to Ploiesti, 103 / 8 039; 2016 to PH 1102
219 395-8 Tatra KT4D 174912 1985 1985 04.1990 BVB 04.1990 to Potsdam, 0123; 12.08.1993 to Tatra KT4DM # 110; 12.2002 to Ploiesti, 100 / 8 036; 2016 to PH 1099
219 396-6 Tatra KT4D 174913 1985 1985 1989 BVB 04.1990 to Potsdam, 0124; 26.05.1994 to Tatra KT4DM # 129
219 397-4 Tatra KT4D 174914 1985 BVB 1992 to 9397; 06.2000 to Almaty, 1042; 10.2007 to 1002
219 398-2 Tatra KT4D 174973 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9398; 10.11.1995 to Tatra KT4DM # 6124; 08.12.2014 to Novosibirsk, 2188
219 399-0 Tatra KT4D 174974 1985 BVB 1992 to 9399; 06.2000 to Almaty, 1043
219 400-1 Tatra KT4D 174975 1985 BVB 1992 to 9400; 06.2000 to Almaty, 1040
219 402-6 Tatra KT4D 174977 1985 BVB 1992 to 9402; 06.2000 to Almaty, 1045
219 403-4 Tatra KT4D 174978 1985 BVB 06.1989 to Potsdam, 045; 28.01.1994 to Tatra KT4DM # 121; 03.2005 to Szeged, 201
219 404-2 Tatra KT4D 174979 1985 1985 1989 BVB 06.1989 to Potsdam, 046; 1995 to Tatra KT4DM # 141; 07.09.2015 to Alexandria, (141)
219 405-0 Tatra KT4D 174980 1985 BVB 07.1989 to Potsdam, 047; 18.05.1994 to Tatra KT4DM # 229
219 406-7 Tatra KT4D 174981 1985 BVB 07.1989 to Potsdam, 048; 24.05.1994 to Tatra KT4DM # 230; 2009 to Cluj-Napoca, 78 / CJ-N 63
219 407-5 Tatra KT4D 174982 1985 1985 1989 BVB 07.1989 to Potsdam, 049; 09.06.1994 to Tatra KT4DM # 131
219 408-3 Tatra KT4D 174983 1985 1985 1989 BVB 07.1989 to Potsdam, 050; 11.07.1994 to Tatra KT4DM # 132; 05.01.2010 to Temirtau, 132
219 409-1 Tatra KT4D 174984 1985 1985 1989 BVB 07.1989 to Potsdam, 051; 12.07.1994 to Tatra KT4DM # 232; 2009 to Cluj-Napoca, 80 / CJ-N 65
219 410-6 Tatra KT4D 174985 1985 1985 1989 BVB 07.1989 to Potsdam, 052; 05.1995 to Tatra KT4DM # 143
219 411-4 Tatra KT4D 174986 1985 1985 1989 BVB 07.1989 to Potsdam, 053; 07.06.1994 to Tatra KT4DM # 231; 2009 to Cluj-Napoca, 79 / CJ-N 64
219 412-2 Tatra KT4D 174987 1985 BVB 07.1989 to Potsdam, 054; 1995 to Tatra KT4DM # 241; 05.01.2010 to Temirtau, 241
219 413-0 Tatra KT4D 174988 1985 1985 1989 BVB 08.1989 to Potsdam, 055; 1995 to Tatra KT4DM # 142; 15.09.2015 to Alexandria, (142)
219 414-7 Tatra KT4D 174989 1985 BVB 08.1989 to Potsdam, 056; 1995 to Tatra KT4DM # 242
219 415-5 Tatra KT4D 174990 1985 1985 1989 BVB 08.1989 to Potsdam, 057; 1995 to Tatra KT4DM # 144; 14.09.2015 to Alexandria, (144)
219 416-3 Tatra KT4D 174991 1985 BVB 08.1989 to Potsdam, 058; 31.05.1994 to Tatra KT4DM # 130
219 417-1 Tatra KT4D 174992 1985 1985 1989 BVB 1989 to Cottbus, 9; 3.02.1994 to Tatra KT4DM; 1997 to Tatra KTNF6 # 109
219 418-8 Tatra KT4Dt 174993 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9718; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7013; 05.2010 to Szczecin, 122
219 419-6 Tatra KT4Dt 174994 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9719; 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7014; 07.2010 to Szczecin, 128
219 420-2 Tatra KT4Dt 174995 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9720; 06.1994 to Tatra KT4DtM # 7015; 22.07.2010 to Szczecin, 127
219 421-0 Tatra KT4Dt 174996 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9721; 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7016; 24.10.2018 to Zaporizhzhia, 005
219 422-7 Tatra KT4Dt 174997 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9722; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7017; 10.2006 to Szczecin, 103
219 423-5 Tatra KT4Dt 174998 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9723; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7018; 10.2006 to Szczecin, 104
219 424-3 Tatra KT4Dt 174999 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9724; 1995 to Tatra KT4DtM # 7019; 06.2010 to Szczecin, 123
219 425-1 Tatra KT4Dt 175000 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9725; 1995 to Tatra KT4DtM # 7020; 06.2010 to Szczecin, 124
219 426-8 Tatra KT4Dt 175001 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9726; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7021; 10.2006 to Szczecin, 101
219 427-6 Tatra KT4Dt 175002 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9727; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7022; 10.2006 to Szczecin, 102
219 428-4 Tatra KT4Dt 175003 1985 1985 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9728; 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7023; 01.2007 to Szczecin, 120
219 429-2 Tatra KT4Dt 175004 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9729; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7024; 11.2006 to Szczecin, 107
219 430-7 Tatra KT4Dt 175005 1985 1985 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9730; 1995 to Tatra KT4DtM # 7025; 06.2013 to Almaty, 1012; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 108
219 431-5 Tatra KT4Dt 175006 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9731; 1995 to Tatra KT4DtM # 7026; 06.2010 to Szczecin, 125
219 432-3 Tatra KT4Dt 175007 1985 1985 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9732; 1995 to Tatra KT4DtM # 7027; 06.2013 to Almaty, 1009; 08.2017 to 1007; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 101
219 433-1 Tatra KT4Dt 175008 1985 1985 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9733; 1995 to Tatra KT4DtM # 7028; 05.2013 to Almaty, 1004; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 109
219 434-8 Tatra KT4Dt 175009 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9734; 1995 to Tatra KT4DtM # 7029; 02.2013 to Szczecin, 148
219 435-6 Tatra KT4Dt 175010 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9735; 1995 to Tatra KT4DtM # 7030; 12.2012 to Szczecin, 139
219 436-4 Tatra KT4Dt 175011 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9736; 1995 to Tatra KT4DtM # 7031; 05.2013 to Almaty, 1002
219 437-2 Tatra KT4Dt 175012 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9737; 1995 to Tatra KT4DtM # 7032; 21.07.2010 to Szczecin, 126
219 438-0 Tatra KT4Dt 175013 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9738; 1995 to Tatra KT4DtM # 7033; 05.2013 to Almaty, 1007; 08.2017 to 1009
219 439-7 Tatra KT4Dt 175014 1985 1985 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9739; 1995 to Tatra KT4DtM # 7034; 06.2013 to Almaty, 1008; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 102
219 440-3 Tatra KT4Dt 175015 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9740; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7035; 11.2006 to Szczecin, 108
219 441-1 Tatra KT4Dt 175016 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9741; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7036; 11.2006 to Szczecin, 109
219 442-8 Tatra KT4Dt 175017 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9742; 07.1994 to Tatra KT4DtM # 7037; 11.2006 to Szczecin, 110
219 443-6 Tatra KT4Dt 175018 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9743; 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7038; 11.2006 to Szczecin, 112
219 444-4 Tatra KT4Dt 175019 1985 1985 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9744; 1994 to Tatra KT4DtM # 7039; 11.2006 to Szczecin, 111
219 445-2 Tatra KT4Dt 175970 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9745; 1994 to Tatra KT4DtM # 7040; 12.2006 to Szczecin, 113
219 446-0 Tatra KT4Dt 175971 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9746; 1994 to Tatra KT4DtM # 7041; 01.2007 to Szczecin, 121
219 447-7 Tatra KT4Dt 175972 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9747; 1994 to Tatra KT4DtM # 7042; 12.2006 to Szczecin, 114
219 448-5 Tatra KT4Dt 175973 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9748; 1994 to Tatra KT4DtM # 7043; 12.2006 to Szczecin, 115
219 449-3 Tatra KT4Dt 175974 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9749; 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7044; 12.2006 to Szczecin, 116
219 450-8 Tatra KT4Dt 175975 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9750; 09.1994 to Tatra KT4DtM # 7045; 11.2006 to Szczecin, 105
219 451-6 Tatra KT4Dt 175976 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9751; 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7046; 11.2006 to Szczecin, 106
219 452-4 Tatra KT4Dt 175977 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9752; 1994 to Tatra KT4DtM # 7047; 12.2006 to Szczecin, 117
219 453-2 Tatra KT4Dt 175978 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9753; 1994 to Tatra KT4DtM # 7048; 12.2006 to Szczecin, 118
219 454-0 Tatra KT4Dt 175979 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9754; 1994 to Tatra KT4DtM # 7049; 03.2013 to Szczecin, 154
219 455-7 Tatra KT4Dt 175980 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9755; 1994 to Tatra KT4DtM # 7050; 22.08.2013 to Szczecin, 173
219 456-5 Tatra KT4Dt 175981 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9756; 1994 to Tatra KT4DtM # 7051; 18.05.2013 to Szczecin, 162
219 457-3 Tatra KT4Dt 175982 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9757; 1994 to Tatra KT4DtM # 7052; 01.08.2013 to Szczecin, 174
219 458-1 Tatra KT4Dt 175983 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9758; 1994 to Tatra KT4DtM # 7053; 31.07.2013 to Szczecin, 171
219 459-8 Tatra KT4Dt 175984 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9759; 1994 to Tatra KT4DtM # 7054; 8.05.2013 to Szczecin, 160
219 460-4 Tatra KT4Dt 175985 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9760; 1994 to Tatra KT4DtM # 7055; 04.07.2013 to Szczecin, 168
219 461-2 Tatra KT4Dt 175986 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9761; 1994 to Tatra KT4DtM # 7056; 03.2013 to Szczecin, 153
219 462-0 Tatra KT4Dt 175987 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9762; 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7057; 08.10.2018 to Zaporizhzhia, 004
219 463-7 Tatra KT4Dt 175988 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9763; 08.1994 to Tatra KT4DtM # 7058; 31.10.2018 to Zaporizhzhia, 006
219 464-5 Tatra KT4Dt 175989 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9764; 1994 to Tatra KT4DtM # 7059; 16.05.2013 to Szczecin, 159
219 465-3 Tatra KT4Dt 175990 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9765; 1994 to Tatra KT4DtM # 7060; 18.07.2013 to Szczecin, 169
219 466-1 Tatra KT4Dt 175991 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9766; 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7061; 03.2013 to Szczecin, 151
219 467-6 Tatra KT4Dt 175992 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9767; 05.1994 to Tatra KT4DtM # 7062; 03.2013 to Szczecin, 152
219 468-6 Tatra KT4Dt 175993 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9768; 1994 to Tatra KT4DtM # 7063; 19.07.2013 to Szczecin, 170
219 469-4 Tatra KT4Dt 175994 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9769; 1994 to Tatra KT4DtM # 7064; 21.05.2013 to Szczecin, 161
219 470-0 Tatra KT4Dt 175995 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9770; 1994 to Tatra KT4DtM # 7065; 04.2013 to Szczecin, 157
219 471-7 Tatra KT4Dt 175996 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9771; 1994 to Tatra KT4DtM # 7066; 03.07.2013 to Szczecin, 167
219 472-5 Tatra KT4Dt 175997 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9772; 1995 to Tatra KT4DtM # 7067; 05.2013 to Almaty, 1001; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 105
219 473-3 Tatra KT4Dt 175998 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9773; 1994 to Tatra KT4DtM # 7068; 28.06.2013 to Szczecin, 166
219 474-1 Tatra KT4Dt 175999 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9774; 1994 to Tatra KT4DtM # 7069; 04.2013 to Szczecin, 158
219 475-8 Tatra KT4D 175835 1986 BVB 1992 to 9475; 06.2000 to Almaty, 1041; 03.2008 to 1011
219 476-6 Tatra KT4D 175836 1986 BVB 1992 to 9476; 06.2000 to Almaty, 1044
219 478-2 Tatra KT4D 175838 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to 9478; 1997 to Oradea, 225 / Oradea 095
219 479-0 Tatra KT4D 175839 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9479; 06.2000 to Almaty, 1039; 11.2007 to 1009
219 480-5 Tatra KT4D 175840 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9480; 06.2000 to Almaty, 1046; 03.2008 to 1005
219 481-3 Tatra KT4D 175841 1986 BVB 1992 to 9481; 1998 to 219 481-3
219 482-1 Tatra KT4D 175842 1982 1986 1992 BVB 1992 to 9482; 1998 to 219 482-1; 09.2016 to 219 282-8
219 482-1 Tatra KT4D 175842 1982 1998 DVN 1998 ex 9482; 1992 ex 219 482-1. 09.2016 to 219 282-8
219 483-8 Tatra KT4D 175843 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9483; 1999 to Cluj-Napoca, 28 / CJ-N 029
219 484-6 Tatra KT4D 175844 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9484; 1999 to Cluj-Napoca, 30 / CJ-N 030
219 485-4 Tatra KT4D 175845 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9485; 1999 to Cluj-Napoca, 31 / CJ-N 031
219 486-2 Tatra KT4D 175846 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9486; 1999 to Cluj-Napoca, 45 / CJ-N 037
219 487-0 Tatra KT4D 175847 1986 1986 31.12.1992 BVB 1992 to BVG, 9487; 1999 to Cluj-Napoca, 36 / CJ-N 032
219 488-7 Tatra KT4D 175848 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9488; 1999 to Cluj-Napoca, 46 / CJ-N 038
219 489-5 Tatra KT4D 175849 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to 9489; 1995 to Tatra KT4DM # 6143; 12.2016 to Alexandria, (6143)
219 490-1 Tatra KT4D 175850 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9490; 07.1995 to Tatra KT4DM # 6144; 03.2014 to Izhevsk, 2400
219 491-8 Tatra KT4D 175851 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to Tatra KT4DM # 6001; 03.2017 (?) to Alexandria, (6001)
219 492-6 Tatra KT4D 175852 1986 1986 31.12.1992 BVB 01.01.1993 to BVG, 9492; 1997 to Tatra KT4DM # 6002; 09.2018 to Lviv, 1205
219 493-4 Tatra KT4D 175853 1986 1986 31.12.1992 BVB 1.01.1993 to BVG, 9493; 1999 to Cluj-Napoca, 47 / CJ-N 039

Records shown: 500 from 1316

««123»»

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Withdrawn
Location and status are unknown
Renumbered or transferred within city
Modernized (model changed)
Transferred to another city
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #