TransphotoUrban Electric Transit

Roster

Berlin, Berliner Verkehrsbetriebe, Tatra KT4D


since 1993


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum««12»»
# Model Ser.# Built Since... To... Remarks
4572 Tatra KT4DM 884/120 1984 01.2015 Fahrleitungsmeßwagen. 01.2015 ex 6120; 1997 ex Tatra KT4D # 9358; 01.01.1993 ex 219 358-0
4592 Tatra KT4DM 884/014 1982 2004 Partywagen. 2004 ex 6014; 1995 ex Tatra KT4D # 9231; 31.12.1992 ex BVB, 219 232-1
6004 Tatra KT4DM 884/004 1980 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9221; 31.12.1992 ex BVB, 219 221-7
6015 Tatra KT4DM 884/015 1982 1995 2021 1995 ex Tatra KT4D # 9233; 31.12.1992 ex BVB, 219 233-8
6033 Tatra KT4DM 884/033 1982 1996 2021 1996 ex Tatra KT4D # 9251; 31.12.1992 ex BVB, 219 251-4
6041 Tatra KT4DM 844/041 1982 1996 2021 1996 ex Tatra KT4D # 9259; 31.12.1992 ex BVB, 219 259-6
6046 Tatra KT4DM 884/046 1982 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9264; 31.12.1992 ex BVB, 219 264-3
6067 Tatra KT4DM 884/067 1982 1995 2021 1995 ex Tatra KT4D # 9285; 12.1992 ex BVB, 219 285-2
6092 Tatra KT4DM 884/092 1984 1997 1997 ex Tatra KT4D # 9330; 31.12.1992 ex BVB, 219 330-6
6096 Tatra KT4DM 884/096 1984 1996 1996 ex Tatra KT4D # 9334; 31.12.1992 ex BVB, 219 334-7
6100 Tatra KT4DM 884/100 1984 1996 2021 1996 ex Tatra KT4D # 9338; 31.12.1992 ex BVB, 219 338-8
6113 Tatra KT4DM 884/113 1984 1997 1997 ex Tatra KT4D # 9351; 31.12.1992 ex BVB, 219 351-5
6127 Tatra KT4DM 884/127 1980 1996 1996 ex Tatra KT4D # 9219; 31.12.1992 ex BVB, 219 219-4
6154 Tatra KT4DM 884/154 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9502; 31.12.1992 ex BVB, 219 502-7
6155 Tatra KT4DM 884/155 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9503; 31.12.1992 ex BVB, 219 503-5
6160 Tatra KT4DM 884/160 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9508; 31.12.1992 ex BVB, 219 508-4
6162 Tatra KT4DM 884/162 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9510; 31.12.1992 ex BVB, 219 510-7
6166 Tatra KT4DM 884/166 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9514; 31.12.1992 ex BVB, 219 514-8
6172 Tatra KT4DM 884/172 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9520; 31.12.1992 ex BVB, 219 520-3
6173 Tatra KT4DM 884/173 1986 1995 1995 ex Tatra KT4D # 9521; 31.12.1992 ex BVB, 219 521-1

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Model Ser.# Built Since... To... Scrp. Remarks
4562 Tatra KT4D 164438 1975 01.1993 1997 01.1993 ex BVB, 724 002-0; 1985 ex 219 001-4. 1997 to Oradea, 230 / Oradea 100
4563 Tatra KT4D 164439 1975 01.01.1993 1997 1.01.1993 ex BVB, 724 003-7; 1985 ex 219 002-2. 1997 to Oradea, 231
4571 Tatra KT4D 169882 1980 01.01.1993 2000 01.01.1993 ex 219 226-6. 2000 to Constanţa, 4571
4591 Tatra KT4D 174883 1985 1995 2002 Party tram. 1995 ex 9366; 1.01.1993 ex BVB, 219 366-0. 2002 to Gera, Tatra KT4DMC # 111; 19.12.2012 to Gotha, 111
6001 Tatra KT4DM 884/001 1986 01.01.1993 ≈ 08.03.2017 Abgestellt am 16.05.2015. 01.01.1993 ex Tatra KT4D # 219 491-8. 03.2017 (?) to Alexandria, (6001)
6002 Tatra KT4DM 884/002 1986 1997 19.09.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9492; 31.12.1992 ex BVB, 219 492-6. 09.2018 to Lviv, 1205
6003 Tatra KT4DM 884/003 1980 1995 02.11.2020 1995 ex Tatra KT4D # 9220; 31.12.1992 ex BVB, 219 220-0. 02.03.2021 to Zaporizhzhia, 018
6005 Tatra KT4DM 884/005 1980 1995 2016 1995 ex Tatra KT4D # 9222; 1.01.1993 ex BVB, 219 222-5. 28.11.2016 to Wehmingen, 6005
6006 Tatra KT4DM 884/006 1980 1995 12.07.2021 Nach Saporischja / в Запорожье. 1995 ex Tatra KT4D # 9223; 31.12.1992 ex BVB, 219 223-3
6007 Tatra KT4DM 884/007 1980 1995 11.10.2018 1995 ex Tatra KT4D # 9224; 01.1993 ex 219 224-1. 12.2018 to Zaporizhia, 011
6008 Tatra KT4DM 884/008 1980 1995 26.02.2014 Abgestellt am 11.11.2013. 1995 ex Tatra KT4D # 9225; 31.12.1992 ex BVB, 219 225-8. 03.2014 to Izhevsk, 2402; 04.2021 to # 1
6009 Tatra KT4DM 884/009 1980 1995 03.2016 03.2016 1995 ex Tatra KT4D # 9227; 01.01.1993 ex 219 227-4
6010 Tatra KT4DM 884/010 1981 1995 16.07.2021 Nach Saporischja / в Запорожье. 1995 ex Tatra KT4D # 9228; 31.12.1992 ex BVB, 219 228-2
6011 Tatra KT4DM 884/011 1981 1995 17.10.2017 Abgestellt am 24.04.2012. 1995 ex Tatra KT4D # 9229; 01.01.1993 ex 219 229-0. 11.2017 (?) to Alexandria, (6011)
6012 Tatra KT4DM 884/012 1981 1995 20.12.2017 1995 ex Tatra KT4D # 9230; 01.01.1993 ex 219 230-5. 22.12.2017 to Oradea, 207 / Oradea 077
6013 Tatra KT4DM 884/013 1982 1995 13.09.2018 Abgestellt im 2015 / Отставлен от работы в 2015. 1995 ex Tatra KT4D # 9231; 31.12.1992 ex BVB, 219 231-3. 11.2018 to Zaporizhzhia, 008
6014 Tatra KT4DM 884/014 1982 1995 2004 1995 ex Tatra KT4D # 9231; 31.12.1992 ex BVB, 219 232-1. 2004 to 4592
6016 Tatra KT4DM 884/016 1982 12.1995 06.2015 12.1995 ex Tatra KT4D # 9234; 01.01.1993 ex 219 234-6. 06.2015 to Wehmingen, 6016
6017 Tatra KT4DM 884/017 1982 1995 06.2018 1995 ex Tatra KT4D # 9235; 1.01.1993 ex 219 235-4. 9.06.2018 to Oradea, 212 / Oradea 082
6018 Tatra KT4DM 884/018 1982 1995 06.2018 Abgestellt im 2015 / Отставлен от работы в 2015 году. 1995 ex Tatra KT4D # 9236; 1.01.1993 ex 219 236-2. 9.06.2018 to Oradea, 211 / Oradea 081
6019 Tatra KT4DM 884/019 1982 01.1996 29.03.2017 Abgestellt mit Fristablauf am 2.1.2014. 01.1996 ex Tatra KT4D # 9237; 01.01.1993 ex 219 237-0. 04.2017 to Alexandria, (6019)
6020 Tatra KT4DM 884/020 1982 01.1996 22.11.2014 01.1996 ex Tatra KT4D # 9238; 01.1993 ex BVB, 219 238-7. 8.12.2014 to Novosibirsk, 2186
6021 Tatra KT4DM 884/021 1982 1996 15.03.2017 Abgestellt mit Fristablauf am 23.12.2013. 1996 ex Tatra KT4D # 9239; 01.01.1993 ex 219 239-5. 04.2017 to Alexandria, (6021)
6022 Tatra KT4DM 884/022 1982 01.1996 22.11.2014 01.1996 ex Tatra KT4D # 9240; 31.12.1992 ex BVB, 219 240-1. 08.12.2014 to Novosibirsk, 2190
6023 Tatra KT4DM 884/023 1982 1996 04.2014 1996 ex Tatra KT4D # 9241; 31.12.1992 ex BVB, 219 241-8. 2015 to Izhevsk, 2407; 05.2021 to # 1
6024 Tatra KT4DM 884/024 1982 02.1996 18.10.2017 Abgestellt mit Fristablauf am 31.12.2013. 02.1996 ex Tatra KT4D # 9242; 01.01.1993 ex 219 242-6. 12.2017 (?) to Alexandria, (6024)
6025 Tatra KT4DM 884/025 1982 02.1996 2014 02.1996 ex Tatra KT4D # 9243; 01.01.1993 ex 219 243-4. 04.2014 to Izhevsk, 2408
6026 Tatra KT4DM 884/026 1982 02.1996 27.03.2017 02.1996 ex Tatra KT4D # 9244; 01.01.1993 ex 219 244-2. 04.2017 to Alexandria, (6026)
6027 Tatra KT4DM 884/027 1982 1996 11.10.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9245; 01.01.1993 ex 219 245-0. 12.2017 (?) to Alexandria, (6027)
6028 Tatra KT4DM 884/028 1982 02.1996 16.03.2017 abgestellt mit Fristablauf am 29.07.2013. 02.1996 ex Tatra KT4D # 9246; 01.01.1993 ex 219 246-7. 04.2017 to Alexandria, (6028)
6029 Tatra KT4DM 884/029 1982 1996 16.10.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9247; 01.01.1993 ex 219 247-5. 12.2017 (?) to Alexandria, (6029)
6030 Tatra KT4DM 884/030 1982 1996 28.03.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9248; 01.01.1993 ex 219 248-3. 04.2017 to Alexandria, (6030)
6031 Tatra KT4DM 884/031 1982 1996 29.03.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9249; 01.01.1993 ex 219 249-1. 04.2017 to Alexandria, (6031)
6032 Tatra KT4DM 884/032 1982 1996 10.10.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9250; 1992 ex 219 250-6. 12.2017 (?) to Alexandria, (6032)
6034 Tatra KT4DM 884/034 1982 1996 19.07.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9252; 31.12.1992 ex BVB, 219 252-2. 07.2018 to Lviv, 1193
6035 Tatra KT4DM 884/035 1982 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9253; 1.01.1993 ex 219 253-0. 25.06.2018 to Oradea, 223 / Oradea 093
6036 Tatra KT4DM 884/036 1982 1996 1996 ex Tatra KT4D # 9254; 01.01.1993 ex 219 254-7. 25.05.2018 to Oradea, 208 / Oradea 078
6037 Tatra KT4DM 884/037 1982 04.1996 03.2016 03.2016 04.1996 ex Tatra KT4D # 9255; 01.01.1993 ex 219 255-5
6038 Tatra KT4DM 884/038 1982 1996 23.02.2017 Abgestellt im 2013 / Отставлен от работы в 2013. 1996 ex Tatra KT4D # 9256; 01.01.1993 ex 219 256-3. 03.2017 to Alexandria, (6038)
6039 Tatra KT4DM 884/039 1982 1996 20.02.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9527; 01.01.1993 ex 219 257-1. 03.2017 to Alexandria, (6039)
6040 Tatra KT4DM 884/040 1982 04.1996 2014 04.1996 ex Tatra KT4D # 9258; 01.01.1993 ex 219 258-8. 03.2014 to Izhevsk, 2401
6042 Tatra KT4DM 884/042 1982 05.1996 2014 Abgestellt mit Fristablauf am 11.10.2013 / Отстранен от работы 11.10.2013. 05.1996 ex Tatra KT4D # 9260; 01.01.1993 ex 219 260-2. 04.2014 to Izhevsk, 2406
6043 Tatra KT4DM 884/043 1982 05.1996 27.03.2017 Abgestellt mit Fristablauf am 16.08.2013. 05.1996 ex Tatra KT4D # 9261; 01.01.1993 ex 219 261-0. 04.2017 to Alexandria, (6043)
6044 Tatra KT4DM 884/044 1982 05.1996 27.02.2014 Abgestellt am 18.10.2013. 05.1996 ex Tatra KT4D # 9267; 01.01.1993 ex 219 262-7. 03.2014 to Izhevsk, 2403
6045 Tatra KT4DM 884/045 1982 05.1996 28.03.2017 Abgestellt mit Fristablauf am 26.10.2013. 05.1996 ex Tatra KT4D # 9263; 01.01.1993 ex 219 263-5. 04.2017 to Alexandria, (6045)
6047 Tatra KT4DM 884/047 1982 05.1996 2014 05.1996 ex Tatra KT4D # 9265; 1.01.1993 ex BVB, 219 265-1. 04.2014 to Izhevsk, 2405; 03.2021 to # 1
6048 Tatra KT4DM 884/048 1982 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9266; 1.01.1993 ex 219 266-8. 25.06.2018 to Oradea, 221 / Oradea 091
6049 Tatra KT4DM 884/049 1982 1996 18.07.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9267; 31.12.1992 ex BVB, 219 267-6. 07.2018 to Lviv, 1192
6050 Tatra KT4DM 884/050 1982 1996 19.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9268; 01.01.1993 ex 219 268-4. 22.12.2017 to Oradea, 224 / Oradea 094
6051 Tatra KT4DM 884/051 1982 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9269; 1.01.1993 ex BVB, 219 269-2. 9.06.2018 to Oradea, 209 / Oradea 079
6052 Tatra KT4DM 884/052 1982 1996 18.07.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9270; 31.12.1992 ex BVB, 219 270-7. 07.2018 to Lviv, 1191
6053 Tatra KT4DM 884/053 1982 1996 06.2018 Unfallschaden vom 8.4.2012 repariert. Abgestellt im Jahr 2016. 1996 ex Tatra KT4D # 9271; 1.01.1993 ex 219 271-5. 18.06.2018 to Oradea, 214 / Oradea 084
6054 Tatra KT4DM 884/054 1982 1996 30.10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9272; 31.12.1992 ex BVB, 219 272-3. 11.2018 to Lviv, 1210
6055 Tatra KT4DM 884/055 1982 1996 20.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9273; 01.01.1993 ex 219 273-1. 22.12.2017 to Oradea, 218 / Oradea 088
6056 Tatra KT4DM 884/056 1982 1997 1997 ex Tatra KT4D # 9274; 01.01.1993 ex 219 274-8. 29.05.2018 to Oradea, 226 / Oradea 096
6057 Tatra KT4DM 884/057 1982 1996 11.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9275; 01.01.1993 ex 219 275-6. 14.12.2017 to Oradea, 201 / Oradea 071
6058 Tatra KT4DM 884/058 1982 1996 2016 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9276; 01.01.1993 ex 219 276-4. 2016 to 6174; 03.2017 to Alexandria, (6174)
6059 Tatra KT4DM 884/059 1982 1997 12.11.2020 1997 ex Tatra KT4D # 9277; 31.12.1992 ex BVB, 219 277-2. 18.11.2020 to Zaporizhzhia, 6059
6060 Tatra KT4DM 884/086 1982 1997 2016 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1997 ex Tatra KT4D # 9278; 01.01.1993 ex 219 278-0. 2016 to 6116; 03.2017 to Alexandria, Tatra KT4DM # (6116)
6061 Tatra KT4DM 884/061 1982 1996 17.09.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9279; 31.12.1992 ex BVB, 219 279-7. 12.12.2018 to Zaporizhzhia, 013
6062 Tatra KT4DM 884/062 1982 1997 24.10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9280; 31.12.1992 ex BVB, 219 280-3. 10.2018 to Lviv, 1213
6063 Tatra KT4DM 884/063 1982 1997 06.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9281; 1.01.1993 ex 219 281-1. 18.06.2018 to Oradea, 219 / Oradea 089
6064 Tatra KT4DM 884/064 1982 1996 20.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9282; 01.01.1993 ex 219 282-8. 01.2018 to Oradea, 200 / Oradea 070
6065 Tatra KT4DM 884/065 1982 1997 27.08.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9283; 31.12.1992 ex BVB, 219 283-6. 08.2018 to Lviv, 1200
6066 Tatra KT4DM 884/066 1982 1997 02.11.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9284; 31.12.1992 ex BVB, 219 284-4. 11.2018 to Lviv, 1212
6068 Tatra KT4DM 884/068 1982 1996 16.02.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9286; 01.01.1993 ex 219 286-0. 03.2017 to Alexandria, (6068)
6069 Tatra KT4DM 884/069 1982 1997 19.07.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9287; 31.12.1992 ex BVB, 219 287-7. 07.2018 to Lviv, 1190
6070 Tatra KT4DM 884/070 1982 1996 30.10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9288; 31.12.1992 ex BVB, 219 288-5. 11.2018 to Lviv, 1215
6071 Tatra KT4DM 884/071 1982 1996 11.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9289; 1.01.1993 ex 219 289-3. 16.12.2017 to Oradea, 227 / Oradea 097
6072 Tatra KT4DM 884/072 1982 1996 11.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9290; 01.01.1993 ex 219 290-8. 14.12.2017 to Oradea, 202 / Oradea 072
6073 Tatra KT4DM 884/073 1982 1996 11.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9291; 01.01.1993 ex 219 291-6. 14.12.2017 to Oradea, 206 / Oradea 076
6074 Tatra KT4DM 884/074 1983 1997 02.2021 1997 ex Tatra KT4D # 9304; 12.1992 ex BVB, 219 304-1. 04.2021 to Zaporizhzhia, 022
6075 Tatra KT4DM 884/075 1983 1997 09.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9305; 31.12.1992 ex BVB, 219 305-8. 08.2018 to Lviv, 1198
6076 Tatra KT4DM 884/076 1983 1997 23.10.2017 1997 ex Tatra KT4D # 9306; 01.01.1993 ex 219 306-6. 11.2017 to Alexandria, (6076)
6077 Tatra KT4DM 884/077 1983 1997 19.07.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9307; 31.12.1992 ex BVB, 219 307-4. 07.2018 to Lviv, 1188
6078 Tatra KT4DM 884/078 1983 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9308; 1.01.1993 ex 219 308-2. 18.06.2018 to Oradea, 229 / Oradea 099
6079 Tatra KT4DM 884/079 1983 1997 05.10.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9309; 1.01.1993 ex BVB, 219 309-0. 12.2018 to Zaporizhzhia, 010
6080 Tatra KT4DM 884/080 1983 1997 16.08.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9310; 31.12.1992 ex BVB, 219 310-5. 08.2018 to Lviv, 1196
6081 Tatra KT4DM 884/081 1983 1997 1997 ex Tatra KT4D # 9311; 01.01.1993 ex 219 311-3. 29.05.2018 to Oradea, 217 / Oradea 087
6082 Tatra KT4DM 884/082 1983 1997 19.09.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9312; 31.12.1992 ex BVB, 219 312-1. 09.2018 to Lviv, 1204
6083 Tatra KT4DM 884/083 1984 1997 1997 ex Tatra KT4D # 9321; 1.01.1993 ex 219 321-7. 10.06.2018 to Oradea, 210 / Oradea 080
6084 Tatra KT4DM 884/084 1984 04.1997 02.11.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9322; 31.12.1992 ex BVB, 219 322-6. 11.2018 to Lviv, 1216
6085 Tatra KT4DM 884/099 1989 1996 19.09.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9323; 31.12.1992 ex BVB, 219 323-4. 09.2018 to Lviv, 1202
6086 Tatra KT4DM 884/060 1984 1997 2016 1997 ex Tatra KT4D # 9324; 01.01.1993 ex 219 324-2. 2016 to 6111; 04.2017 to Alexandria, Tatra KT4DM # (6111)
6087 Tatra KT4DM 1984 1996 16.08.2018 Abgestellt im 2016 / Отставлен от работы в 2016. 1996 ex Tatra KT4D # 9325; 31.12.1992 ex BVB, 219 325-0. 08.2018 to Lviv, 1194
6088 Tatra KT4DM 884/088 1984 1996 19.09.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9326; 31.12.1992 ex BVB, 219 326-7. 09.2018 to Lviv, 1203
6089 Tatra KT4DM 884/089 1984 1996 20.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9327; 01.01.1993 ex 219 327-5. 22.12.2017 to Oradea, 215 / Oradea 085
6090 Tatra KT4DM 884/090 1984 1997 08.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9328; 31.12.1992 ex BVB, 219 328-3. 08.2018 to Lviv, 1201
6091 Tatra KT4DM 884/091 1984 1997 08.11.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9329; 01.01.1993 ex 219 329-1. 26.04.2019 to Zaporizhia, 014
6093 Tatra KT4DM 884/093 1984 1997 04.2021 1997 ex Tatra KT4D # 9331; 31.12.1992 ex BVB, 219 331-4. 18.05.2021 to Zaporizhzhia, 024
6094 Tatra KT4DM 884/094 1984 1997 16.02.2021 1997 ex Tatra KT4D # 9332; 31.12.1992 ex BVB, 219 332-2. 13.04.2021 to Zaporizhzhia, 021
6095 Tatra KT4DM 884/095 1984 1997 2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1997 ex Tatra KT4D # 9333; 01.01.1993 ex 219 333-0. 04.2017 to Alexandria, (6095)
6097 Tatra KT4DM 884/097 1984 1997 10.2020 1997 ex Tatra KT4D # 9335; 31.12.1992 ex BVB, 219 335-5. 20.10.2020 to Zaporizhzhia, 6097
6098 Tatra KT4DM 884/098 1984 1997 22.11.2016 Abgestellt 2015 / Отставлен от работы в 2015. 1997 ex Tatra KT4D # 9336; 01.01.1993 ex 219 336-3. 12.2016 to Alexandria, (6098)
6099 Tatra KT4DM 884/087 1984 1996 10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9337; 31.12.1992 ex BVB, 219 337-1. 10.2018 to Lviv, 1208
6101 Tatra KT4DM 884/101 1985 1996 24.10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9339; 31.12.1992 ex BVB, 219 339-6. 10.2018 to Lviv, 1211
6102 Tatra KT4DM 884/102 1984 1997 06.11.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9340; 31.12.1992 ex BVB, 219 340-2. 12.12.2018 to Zaporizhzhia, 012
6103 Tatra KT4DM 884/103 1984 1996 10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9341; 31.12.1992 ex BVB, 219 341-0. 10.2018 to Lviv, 1209
6104 Tatra KT4DM 884/104 1984 1996 16.03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9342; 1.01.1993 ex BVB, 219 342-7. 16.03.2020 to Magdeburg, 1286
6105 Tatra KT4DM 884/105 1985 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9343; 1.01.1993 ex 219 343-5. 18.06.2018 to Oradea, 220 / Oradea 090
6106 Tatra KT4DM 884/106 1984 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9344; 1.01.1993 ex 219 344-3. 18.06.2018 to Oradea, 216 / Oradea 086
6107 Tatra KT4DM 884/107 1985 1997 24.10.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9345; 31.12.1992 ex BVB, 219 345-1. 10.2018 to Lviv, 1217
6108 Tatra KT4DM 884/108 1984 1996 11.12.2017 1996 ex Tatra KT4D # 9346; 01.01.1993 ex 219 346-8. 14.12.2017 to Oradea, 203 / Oradea 073
6109 Tatra KT4DM 884/109 1984 1996 1996 ex Tatra KT4D # 9347; 1.01.1993 ex 219 347-6. 24.05.2018 to Oradea, 205 / Oradea 075
6110 Tatra KT4DM 884/110 1984 1996 10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9348; 31.12.1992 ex BVB, 219 348-4. 10.2018 to Lviv, 1207
6111 Tatra KT4DM 884/060 1984 2016 2017 2016 ex 6086; 1997 ex Tatra KT4D # 9324; 01.01.1993 ex 219 324-2. 04.2017 to Alexandria, Tatra KT4DM # (6111)
6112 Tatra KT4DM 884/112 1984 1997 2017 Abgestellt im 2015 / Отставлен от работы в 2015. 1997 ex Tatra KT4D # 9350; 01.01.1993 ex 219 350-7. 03.2017 to Alexandria, (6112)
6114 Tatra KT4DM 884/114 1985 1997 24.10.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9352; 31.12.1992 ex BVB, 219 352-3. 10.2018 to Lviv, 1214
6115 Tatra KT4DM 884/115 1984 1996 18.07.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9353; 31.12.1992 ex BVB, 219 353-1. 07.2018 to Lviv, 1189
6116 Tatra KT4DM 884/086 1982 2016 15.02.2017 2016 ex 6060; 1997 ex Tatra KT4D # 9278; 01.01.1993 ex 219 278-0. 03.2017 to Alexandria, Tatra KT4DM # (6116)
6117 Tatra KT4DM 884/117 1984 1997 16.08.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9355; 31.12.1992 ex BVB, 219 355-6. 08.2018 to Lviv, 1195
6118 Tatra KT4DM 884/118 1984 1997 05.10.2020 1997 ex Tatra KT4D # 9356; 1.01.1993 ex BVB, 219 356-4. 02.2021 to Zaporizhzhia, 015
6119 Tatra KT4DM 884/119 1984 1997 09.2018 1997 ex Tatra KT4D # 9357; 31.12.1992 ex BVB, 219 357-2. 09.2018 to Lviv, 1199
6120 Tatra KT4DM 884/120 1984 1997 12.2014 1997 ex Tatra KT4D # 9358; 01.01.1993 ex 219 358-0. 01.2015 to 4572
6121 Tatra KT4DM 884/121 1984 07.1995 2014 07.1995 ex Tatra KT4D # 9360; 1.01.1993 ex BVB, 219 360-3. 03.2014 to Izhevsk, 2404; 03.2021 to # 1
6122 Tatra KT4DM 884/122 1980 1996 03.2021 1996 ex Tatra KT4D # 9215; 31.12.1992 ex BVB, 219 215-3. 10.06.2021 to Zaporizhzhia, 026
6123 Tatra KT4DM 884/123 1980 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9169; 1.01.1993 ex 219 169-1. 25.06.2018 to Oradea, 222 / Oradea 092
6124 Tatra KT4DM 884/124 1985 10.11.1995 22.11.2014 1995 ex Tatra KT4D # 9398; 31.12.1992 ex BVB, 219 398-2. 08.12.2014 to Novosibirsk, 2188
6125 Tatra KT4DM 884/125 1980 1996 03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9170; 1.01.1993 ex BVB, 219 170-6. 03.2020 to Magdeburg, 1287
6126 Tatra KT4DM 884/126 1980 1996 10.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9178; 31.12.1992 ex BVB, 219 178-8. 09.02.2021 to Zaporizhzhia, 016
6128 Tatra KT4DM 884/128 1980 1996 1996 ex Tatra KT4D # 9179; 1.01.1993 ex 219 179-6. 10.06.2018 to Oradea, 213 / Oradea 083
6129 Tatra KT4DM 884/129 1980 1996 03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9182; 1.01.1993 ex BVB, 219 182-7. 03.2020 to Magdeburg, 1288
6130 Tatra KT4DM 884/130 1980 1996 08.10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9187; 31.12.1992 ex BVB, 219 187-6. 11.2018 to Zaporizhzhia, 009
6131 Tatra KT4DM 884/131 1980 1996 11.03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9188; 1.01.1993 ex BVB, 219 188-4. 11.03.2020 to Magdeburg, 1289
6132 Tatra KT4DM 884/132 1980 1996 11.03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9189; 1.01.1993 ex BVB, 219 189-2. 11.03.2020 to Magdeburg, 1290
6133 Tatra KT4DM 884/133 1980 1996 10.03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9190; 1.01.1993 ex BVB, 219 190-7. 10.03.2020 to Magdeburg, 1291
6134 Tatra KT4DM 884/134 1980 1996 10.03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9197; 1.01.1993 ex BVB, 219 197-2. 10.03.2020 to Magdeburg, 1292
6135 Tatra KT4DM 884/135 1980 1996 10.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9198; 31.12.1992 ex BVB, 219 198-0. 10.2018 to Lviv, 1206
6136 Tatra KT4DM 884/136 1980 1996 07.03.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9199; 01.01.1993 ex 219 199-7. 03.2017 to Alexandria, (6136)
6137 Tatra KT4DM 884/137 1980 1996 07.03.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9200; 01.01.1993 ex 219 200-8. 03.2017 to Alexandria, (6137)
6138 Tatra KT4DM 884/138 1980 06.1996 22.11.2014 06.1996 ex Tatra KT4D # 9206; 1.01.1993 ex BVB, 219 206-5. 8.12.2014 to Novosibirsk, 2189
6139 Tatra KT4DM 884/139 1980 1996 15.02.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9207; 01.01.1993 ex 219 207-3. 03.2017 to Alexandria, (6139)
6140 Tatra KT4DM 884/140 1980 1996 06.03.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9208; 01.01.1993 ex 219 208-1. 03.2017 to Alexandria, (6140)
6141 Tatra KT4DM 884/141 1980 1996 23.12.2016 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9209; 01.01.1993 ex 219 209-8. 12.2016 to Alexandria, (6141)
6142 Tatra KT4DM 884/142 1980 1996 23.11.2016 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9210; 01.01.1993 ex 219 210-4. 12.2016 to Alexandria, (6142)
6143 Tatra KT4DM 884/143 1986 1995 22.11.2016 Abgestellt 2015 / Отставлен от работы в 2015 году. 1995 ex Tatra KT4D # 9489; 01.01.1993 ex 219 489-5. 12.2016 to Alexandria, (6143)
6144 Tatra KT4DM 884/144 1986 07.1995 27.02.2013 Abgestellt mit Fristablauf am 16.08.2013. 07.1995 ex Tatra KT4D # 9490; 1.01.1993 ex BVB, 219 490-1. 03.2014 to Izhevsk, 2400
6145 Tatra KT4DM 884/145 1980 1996 21.02.2017 Abgestellt im 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9211; 01.01.1993 ex 219 211-0. 02.2017 to Alexandria, (6145)
6146 Tatra KT4DM 884/146 1980 1996 03.2020 1996 ex Tatra KT4D # 9212; 1.01.1993 ex BVB, 219 212-0. 03.2020 to Magdeburg, 1293
6147 Tatra KT4DM 884/147 1980 1996 16.08.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9213; 31.12.1992 ex BVB, 219 213-7. 08.2018 to Lviv, 1197
6148 Tatra KT4DM 884/148 1980 1996 06.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9214; 1.01.1993 ex 219 214-5. 25.06.2018 to Oradea, 225 / Oradea 095
6149 Tatra KT4DM 884/149 1980 1996 05.2018 1996 ex Tatra KT4D # 9216; 1.01.1993 ex BVB, 219 216-1. 29.05.2018 to Oradea, 204 / Oradea 074
6150 Tatra KT4DM 884/150 1986 08.1995 14.03.2017 08.1995 ex Tatra KT4D # 9498; 01.01.1993 ex 219 498-3. 04.2017 to Alexandria, (6150)
6151 Tatra KT4DM 884/151 1980 1995 12.10.2017 1995 ex Tatra KT4D # 9217; 01.01.1993 ex 219 217-8. 12.2017 (?) to Alexandria, (6151)
6152 Tatra KT4DM 884/152 1986 1995 16.02.2017 Abgestellt im Jahr 2015 / Отставлен от работы в 2015 году. 1995 ex Tatra KT4D # 9500; 01.01.1993 ex 219 500-2. 03.2017 to Alexandria, (6152)
6153 Tatra KT4DM 884/153 1986 08.1995 04.2014 1995 ex Tatra KT4D # 9501; 31.12.1992 ex BVB, 219 501-0. 04.2014 to Izhevsk, 2409
6156 Tatra KT4DM 884/156 1986 09.1995 15.03.2017 09.1995 ex Tatra KT4D # 9504; 01.01.1993 ex 219 504-3. 04.2017 to Alexandria, (6156)
6157 Tatra KT4DM 884/157 1980 1996 22.11.2016 Abgestellt 2014 / Отставлен от работы в 2014. 1996 ex Tatra KT4D # 9218; 31.12.1992 ex BVB, 219 218-6. 12.2016 to Alexandria, (6157)
6158 Tatra KT4DM 884/158 1986 11.09.1995 22.11.2014 1995 ex Tatra KT4D # 9506; 31.12.1992 ex BVB, 219 506-8. 08.12.2014 to Novosibirsk, 2187
6159 Tatra KT4DM 884/159 1986 1995 16.11.2020 1995 ex Tatra KT4D # 9507; 31.12.1992 ex BVB, 219 507-6. 25.11.2020 to Zaporizhzhia, 6159
6161 Tatra KT4DM 884/161 1986 09.1995 19.10.2017 04.04.2012 abgestellt (Fristablauf). 09.1995 ex Tatra KT4D # 9509; 01.01.1993 ex 219 509-2. 12.2017 (?) to Alexandria, (6161)
6163 Tatra KT4DM 884/163 1986 1995 16.03.2017 Fristablauf 16.10.2015. 1995 ex Tatra KT4D # 9511; 01.01.1993 ex 219 511-5. 04.2017 to Alexandria, (6163)
6164 Tatra KT4DM 884/164 1986 09.1995 13.10.2017 30.05.2012 abgestellt (Fristablauf). 09.1995 ex Tatra KT4D # 9512; 01.01.1993 ex 219 512-3. 12.2017 (?) to Alexandria, (6164)
6165 Tatra KT4DM 884/165 1986 1995 14.03.2017 Abgestellt am 20.09.2015. 1995 ex Tatra KT4D # 9513; 01.01.1993 ex 219 513-1. 04.2017 to Alexandria, (6165)
6167 Tatra KT4DM 884/167 1986 1995 21.02.2021 1995 ex Tatra KT4D # 9515; 31.12.1992 ex BVB, 219 515-6. 05.03.2021 to Zaporizhzhia, 6167
6168 Tatra KT4DM 884/168 1986 1995 17.10.2017 1995 ex Tatra KT4D # 9516; 01.01.1993 ex 219 516-4. 12.2017 (?) to Alexandria, (6168)
6169 Tatra KT4DM 884/169 1986 1995 04.2021 1995 ex Tatra KT4D # 9517; 31.12.1992 ex BVB, 219 517-2. 03.06.2021 to Zaporizhzhia, 025
6170 Tatra KT4DM 884/170 1986 1995 19.07.2021 Nach Saporischja / в Запорожье. 1995 ex Tatra KT4D # 9518; 31.12.1992 ex BVB, 219 518-0
6171 Tatra KT4DM 885/171 1986 1995 06.2018 1995 ex Tatra KT4D # 9519; 1.01.1993 ex 219 519-7. 25.06.2018 to Oradea, 228 / Oradea 098
6174 Tatra KT4DM 884/058 1982 2016 09.03.2017 2016 ex 6058; 1996 ex Tatra KT4D # 9276; 01.01.1993 ex 219 276-4. 03.2017 to Alexandria, (6174)
7001 Tatra KT4DtM 883/001 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9692; 31.12.1992 ex BVB, 219 292-4. 05.2013 to Almaty, 1003; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 107; 30.04.2021 to (107)
7002 Tatra KT4DtM 883/002 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9693; 31.12.1992 ex BVB, 219 293-2. 06.2013 to Almaty, 1015; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 106; 01.06.2019 to (106)
7003 Tatra KT4DtM 883/003 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9694; 31.12.1992 ex BVB, 219 294-0. 06.2013 to Almaty, 1016; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, (1016); 01.06.2019 to 106
7004 Tatra KT4DtM 883/004 1995 1995 2010 Abgestellt am 01.06.2006. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9695; 01.01.1993 ex 219 295-7. 08.2010 to Szczecin, 130
7005 Tatra KT4DtM 883/005 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9696; 1.01.1993 ex BVB, 219 296-5. 06.2013 to Almaty, 1011; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 104
7006 Tatra KT4DtM 883/006 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9697; 01.01.1993 ex 219 297-3. 05.2013 to Almaty, 1017; 06.2017 to 1010
7007 Tatra KT4DtM 883/007 1995 1995 19.04.2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9698; 1.01.1993 ex BVB, 219 298-1. 05.2013 to Almaty, 1005; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, (1005)
7008 Tatra KT4DtM 883/008 1995 1995 05.2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9699; 01.01.1993 ex 219 299-8. 05.2013 to Almaty, 1014
7009 Tatra KT4DtM 883/009 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9700; 12.1992 ex BVB, 219 300-0. 06.2013 to Almaty, 1010; 06.2017 to 1017; 05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 107
7010 Tatra KT4DtM 883/010 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9701; 1.01.1993 ex BVB, 219 301-7. 06.2013 to Almaty, 1013; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 103
7011 Tatra KT4DtM 883/011 1995 1995 14.04.2015 Abgestellt mit Fristablauf am 01.03.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9702; 01.01.1993 ex 219 302-5; 1983 ex Praha, 0014. 14.04.2015 to DVN
7012 Tatra KT4DtM 883/012 1995 1995 14.04.2015 Abgestellt mit Fristablauf am 03.03.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9703; 01.01.1993 ex 219 303-3; 1983 ex Praha, 0015. 14.04.2015 to DVN
7013 Tatra KT4DtM 883/013 1985 07.1994 2010 Abgestellt am 11.01.2005. 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9718; 01.01.1993 ex 219 418-8. 05.2010 to Szczecin, 122
7014 Tatra KT4DtM 883/014 1985 05.1994 2010 Abgestellt am 13.12.2003. 05.1994 ex Tatra KT4Dt # 9719; 01.01.1993 ex 219 419-6. 07.2010 to Szczecin, 128
7015 Tatra KT4DtM 883/015 1985 06.1994 21.07.2010 Abgestellt am 15.12.2003. 06.1994 ex Tatra KT4Dt # 9720; 01.01.1993 ex 219 420-2. 22.07.2010 to Szczecin, 127
7016 Tatra KT4DtM 883/016 1985 08.1994 09.08.2018 29.07.1993 ex Tatra KT4Dt # 9721; 31.12.1992 ex BVB, 219 421-0. 24.10.2018 to Zaporizhzhia, 005
7017 Tatra KT4DtM 883/017 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9722; 01.01.1993 ex 219 422-7. 10.2006 to Szczecin, 103
7018 Tatra KT4DtM 883/018 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9723; 01.01.1993 ex 219 423-5. 10.2006 to Szczecin, 104
7019 Tatra KT4DtM 883/019 1995 1995 2010 Abgestellt am 10.12.2004. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9724; 01.01.1993 ex 219 424-3. 06.2010 to Szczecin, 123
7020 Tatra KT4DtM 883/020 1995 1995 2010 Abgestellt am 10.12.2004. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9725; 01.01.1993 ex 219 425-1. 06.2010 to Szczecin, 124
7021 Tatra KT4DtM 883/021 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9726; 01.01.1993 ex 219 426-8. 10.2006 to Szczecin, 101
7022 Tatra KT4DtM 883/022 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9727; 01.01.1993 ex 219 427-6. 10.2006 to Szczecin, 102
7023 Tatra KT4DtM 883/023 1985 05.1994 12.2006 05.1994 ex Tatra KT4Dt # 9728; 1.01.1993 ex BVB, 219 428-4. 01.2007 to Szczecin, 120
7024 Tatra KT4DtM 883/024 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9729; 01.01.1993 ex 219 429-2. 11.2006 to Szczecin, 107
7025 Tatra KT4DtM 883/025 1995 1995 2013 Abgestellt mit Fristablauf am 24.03.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9730; 31.12.1992 ex BVB, 219 430-7. 06.2013 to Almaty, 1012; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 108
7026 Tatra KT4DtM 883/026 1995 1995 2010 Abgestellt am 14.12.2004. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9731; 01.01.1993 ex 219 431-5. 06.2010 to Szczecin, 125
7027 Tatra KT4DtM 883/027 1995 1995 2013 Abgestellt mit Fristablauf am 27.03.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9732; 1.01.1993 ex BVB, 219 432-3. 06.2013 to Almaty, 1009; 08.2017 to 1007; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 101
7028 Tatra KT4DtM 883/028 1995 1995 19.04.2013 Abgestellt mit Fristablauf am 06.04.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9733; 1.01.1993 ex BVB, 219 433-1. 05.2013 to Almaty, 1004; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 109
7029 Tatra KT4DtM 883/029 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9734; 31.12.1992 ex BVB, 219 434-8. 02.2013 to Szczecin, 148
7030 Tatra KT4DtM 883/030 1995 1995 2012 Abgestellt mit Fristablauf am 08.12.2012. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9735; 01.01.1993 ex 219 435-6. 12.2012 to Szczecin, 139
7031 Tatra KT4DtM 883/031 1995 1995 04.04.2013 Abgestellt mit Fristablauf am 02.02.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9736; 01.01.1993 ex 219 436-4. 05.2013 to Almaty, 1002
7032 Tatra KT4DtM 883/032 1995 1995 20.07.2010 Abgestellt am 11.12.2004. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9737; 01.01.1993 ex 219 437-2. 21.07.2010 to Szczecin, 126
7033 Tatra KT4DtM 883/033 1995 1995 2013 Abgestellt mit Fristablauf am 13.02.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9738; 01.01.1993 ex 219 438-0. 05.2013 to Almaty, 1007; 08.2017 to 1009
7034 Tatra KT4DtM 883/034 1995 1995 06.2013 Abgestellt mit Fristablauf am 26.01.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9739; 1.01.1993 ex BVB, 219 439-7. 06.2013 to Almaty, 1008; 10.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 102
7035 Tatra KT4DtM 883/035 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9740; 01.01.1993 ex 219 440-3. 11.2006 to Szczecin, 108
7036 Tatra KT4DtM 883/036 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9741; 01.01.1993 ex 219 441-1. 11.2006 to Szczecin, 109
7037 Tatra KT4DtM 883/037 1985 07.1994 2006 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9742; 01.01.1993 ex 219 442-8. 11.2006 to Szczecin, 110
7038 Tatra KT4DtM 883/038 1985 08.1994 2006 08.1994 ex Tatra KT4Dt # 9743; 01.01.1993 ex 219 443-6. 11.2006 to Szczecin, 112
7039 Tatra KT4DtM 883/039 1994 1994 2006 1994 ex Tatra KT4Dt # 9744; 01.01.1993 ex 219 444-4. 11.2006 to Szczecin, 111
7040 Tatra KT4DtM 883/040 1994 1994 2006 1994 ex Tatra KT4Dt # 9745; 01.01.1993 ex 219 445-2. 12.2006 to Szczecin, 113
7041 Tatra KT4DtM 883/041 1994 1994 2007 1994 ex Tatra KT4Dt # 9746; 01.01.1993 ex 219 446-0. 01.2007 to Szczecin, 121
7042 Tatra KT4DtM 883/042 1994 1994 2006 1994 ex Tatra KT4Dt # 9747; 01.01.1993 ex 219 447-7. 12.2006 to Szczecin, 114
7043 Tatra KT4DtM 883/043 1994 1994 2006 1994 ex Tatra KT4Dt # 9748; 01.01.1993 ex 219 448-5. 12.2006 to Szczecin, 115
7044 Tatra KT4DtM 883/044 08.1994 08.1994 2006 08.1994 ex Tatra KT4Dt # 9749; 01.01.1993 ex 219 449-3. 12.2006 to Szczecin, 116
7045 Tatra KT4DtM 883/045 09.1994 09.1994 2006 09.1994 ex Tatra KT4Dt # 9750; 01.01.1993 ex 219 450-8. 11.2006 to Szczecin, 105
7046 Tatra KT4DtM 883/046 08.1994 08.1994 2006 08.1994 ex Tatra KT4Dt # 9751; 01.01.1993 ex 219 451-6. 11.2006 to Szczecin, 106
7047 Tatra KT4DtM 883/047 1994 1994 2006 1994 ex Tatra KT4Dt # 9752; 01.01.1993 ex 219 452-4. 12.2006 to Szczecin, 117
7048 Tatra KT4DtM 883/048 1994 1994 2006 1994 ex Tatra KT4Dt # 9753; 01.01.1993 ex 219 453-2. 12.2006 to Szczecin, 118
7049 Tatra KT4DtM 883/049 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9754; 01.01.1993 ex 219 454-0. 03.2013 to Szczecin, 154
7050 Tatra KT4DtM 883/050 1994 1994 22.08.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9755; 1.01.1993 ex BVB, 219 455-7. 22.08.2013 to Szczecin, 173
7051 Tatra KT4DtM 883/051 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9756; 01.01.1993 ex 219 456-5. 18.05.2013 to Szczecin, 162
7052 Tatra KT4DtM 883/052 1994 1994 01.08.2013 Abgestellt nach Unfall am 10.01.2012 und Fristablauf am 10.08.2012. 1994 ex Tatra KT4Dt # 9757; 01.01.1993 ex 219 457-3. 01.08.2013 to Szczecin, 174
7053 Tatra KT4DtM 883/053 1994 1994 31.07.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9758; 01.01.1993 ex 219 458-1. 31.07.2013 to Szczecin, 171
7054 Tatra KT4DtM 883/054 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9759; 1.01.1993 ex BVB, 219 459-8. 8.05.2013 to Szczecin, 160
7055 Tatra KT4DtM 883/055 1994 1994 04.07.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9760; 01.01.1993 ex 219 460-4. 04.07.2013 to Szczecin, 168
7056 Tatra KT4DtM 883/056 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9761; 01.01.1993 ex 219 461-2. 03.2013 to Szczecin, 153
7057 Tatra KT4DtM 883/057 1986 08.1994 12.07.2018 08.1994 ex Tatra KT4Dt # 9762; 31.12.1992 ex BVB, 219 462-0. 08.10.2018 to Zaporizhzhia, 004
7058 Tatra KT4DtM 883/058 1986 08.1994 11.09.2018 Nach Zaporoschje vsslt. September 2018. 1994 ex Tatra KT4Dt # 9763; 31.12.1992 ex BVB, 219 463-7. 31.10.2018 to Zaporizhzhia, 006
7059 Tatra KT4DtM 883/059 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9764; 01.01.1993 ex 219 464-5. 16.05.2013 to Szczecin, 159
7060 Tatra KT4DtM 883/060 1994 1994 18.07.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9765; 01.01.1993 ex 219 465-3. 18.07.2013 to Szczecin, 169
7061 Tatra KT4DtM 883/061 1986 05.1994 2013 05.1994 ex Tatra KT4Dt # 9766; 01.01.1993 ex 219 466-1. 03.2013 to Szczecin, 151
7062 Tatra KT4DtM 883/062 1986 05.1994 2013 05.1994 ex Tatra KT4Dt # 9767; 01.01.1993 ex 219 467-6. 03.2013 to Szczecin, 152
7063 Tatra KT4DtM 883/063 1994 1994 19.07.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9768; 1.01.1993 ex BVB, 219 468-6. 19.07.2013 to Szczecin, 170
7064 Tatra KT4DtM 883/064 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9769; 1.01.1993 ex BVB, 219 469-4. 21.05.2013 to Szczecin, 161
7065 Tatra KT4DtM 883/065 1986 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9770; 01.01.1993 ex 219 470-0. 04.2013 to Szczecin, 157
7066 Tatra KT4DtM 883/066 1994 1994 03.07.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9771; 01.01.1993 ex 219 471-7. 03.07.2013 to Szczecin, 167
7067 Tatra KT4DtM 883/067 1986 1995 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9772; 31.12.1992 ex BVB, 219 472-5. 05.2013 to Almaty, 1001; 22.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, 105
7068 Tatra KT4DtM 883/068 1994 1994 06.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9773; 01.01.1993 ex 219 473-3. 28.06.2013 to Szczecin, 166
7069 Tatra KT4DtM 883/069 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9774; 01.01.1993 ex 219 474-1. 04.2013 to Szczecin, 158
7070 Tatra KT4DtM 883/070 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9853; 01.01.1993 ex 219 553-3. 02.2013 to Szczecin, 149
7071 Tatra KT4DtM 883/071 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9854; 01.01.1993 ex 219 554-1. 04.2013 to Szczecin, 156
7072 Tatra KT4DtM 883/072 1994 1994 09.01.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9855; 01.01.1993 ex 219 555-8. 10.01.2013 to Szczecin, 143
7073 Tatra KT4DtM 883/073 1995 1995 2012 1995 ex Tatra KT4Dt # 9856; 01.01.1993 ex 219 556-6. 12.2012 to Szczecin, 133
7074 Tatra KT4DtM 883/074 1994 1994 10.01.2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9857; 1.01.1993 ex BVB, 219 557-4. 11.01.2013 to Szczecin, 144
7075 Tatra KT4DtM 883/075 1987 1995 17.07.2018 Abgestellt mit Fristablauf am 13.01.2013. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9858; 31.12.1992 ex BVB, 219 558-2. 08.10.2018 to Zaporizhzhia, 003
7076 Tatra KT4DtM 883/076 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9859; 1.01.1993 ex BVB, 219 559-0. 05.2013 to Almaty, 1006; 29.05.2018 to Ust-Kamenogorsk, (1006)
7077 Tatra KT4DtM 883/077 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9860; 01.01.1993 ex 219 560-5. 24.01.2013 to Szczecin, 145
7078 Tatra KT4DtM 883/078 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9861; 01.01.1993 ex 219 561-3. 11.06.2013 to Szczecin, 164
7079 Tatra KT4DtM 883/079 1995 1995 2012 1995 ex Tatra KT4Dt # 9862; 01.01.1993 ex 219 562-1. 27.12.2012 to Szczecin, 142
7080 Tatra KT4DtM 883/080 1987 07.1994 21.08.2013 07.1994 ex Tatra KT4Dt # 9863; 01.01.1993 ex 219 563-8. 22.08.2013 to Szczecin, 172
7081 Tatra KT4DtM 883/081 1995 1995 2012 Abgestellt mit Fristablauf am 25.11.2012. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9864; 01.01.1993 ex 219 564-6. 12.2012 to Szczecin, 135
7082 Tatra KT4DtM 883/082 1995 1995 2012 1995 ex Tatra KT4Dt # 9865; 01.01.1993 ex 219 565-4. 12.2012 to Szczecin, 137
7083 Tatra KT4DtM 883/083 1994 1994 2013 Abgestellt nach Unfall am 03.08.2012 und Fristablauf am 18.10.2012. 1994 ex Tatra KT4Dt # 9866; 1.01.1993 ex BVB, 219 566-2. 25.01.2013 to Szczecin, 146
7084 Tatra KT4DtM 883/084 1994 1994 2012 Abgestellt mit Fristablauf am 14.11.2012. 1994 ex Tatra KT4Dt # 9867; 01.01.1993 ex 219 567-0. 12.2012 to Szczecin, 134
7085 Tatra KT4DtM 883/085 1995 1995 2012 1995 ex Tatra KT4Dt # 9868; 01.01.1993 ex 219 568-7. 27.12.2012 to Szczecin, 141
7086 Tatra KT4DtM 883/086 1995 1995 2013 1995 ex Tatra KT4Dt # 9869; 1.01.1993 ex BVB, 219 569-5. 7.02.2013 to Szczecin, 147
7087 Tatra KT4DtM 883/087 1987 07.1994 15.08.2018 11.11.1993 ex Tatra KT4Dt # 9870; 31.12.1992 ex BVB, 219 570-1. 07.11.2018 to Zaporizhzhia, 007
7088 Tatra KT4DtM 883/088 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9871; 01.01.1993 ex 219 571-8. 04.2013 to Szczecin, 155
7089 Tatra KT4DtM 883/089 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9872; 01.01.1993 ex 219 572-6. 28.06.2013 to Szczecin, 165
7090 Tatra KT4DtM 883/090 1994 1994 2012 1994 ex Tatra KT4Dt # 9873; 01.01.1993 ex 219 573-4. 12.2012 to Szczecin, 136
7091 Tatra KT4DtM 883/091 1994 1994 2010 Abgestellt am 08.07.2006. 1994 ex Tatra KT4Dt # 9874; 01.01.1993 ex 219 574-2. 08.2010 to Szczecin, 131
7092 Tatra KT4DtM 883/092 1994 1994 2013 1994 ex Tatra KT4Dt # 9875; 1.01.1993 ex BVB, 219 575-0. 02.2013 to Szczecin, 150
7093 Tatra KT4DtM 883/093 1995 1995 2012 1995 ex Tatra KT4Dt # 9876; 1.01.1993 ex BVB, 219 576-7. 13.12.2012 to Szczecin, 140
7094 Tatra KT4DtM 883/094 1995 1995 2012 1995 ex Tatra KT4Dt # 9877; 01.01.1993 ex 219 577-5. 12.2012 to Szczecin, 138
7095 Tatra KT4DtM 883/095 1995 1995 2010 Abgestellt am 08.06.2006. 1995 ex Tatra KT4Dt # 9878; 01.01.1993 ex 219 578-3. 08.2010 to Szczecin, 132
7096 Tatra KT4DtM 883/096 1987 1994 19.07.2018 1994 ex Tatra KT4Dt # 9879; 31.12.1992 ex BVB, 219 579-1. 25.09.2018 to Zaporizhzhia, 002
7097 Tatra KT4DtM 883/097 1994 1994 07.2010 Abgestellt am 01.06.2006. 1994 ex Tatra KT4Dt # 9880; 01.01.1993 ex 219 580-6. 07.2010 to Szczecin, 129
7098 Tatra KT4DtM 883/098 1994 1994 1994 1994 ex Tatra KT4Dt # 9881; 01.01.1993 ex 219 581-4. 12.06.2013 to Szczecin, 163
7099 Tatra KT4DtM 883/099 1994 1994 2007 1994 ex Tatra KT4Dt # 9882; 01.01.1993 ex 219 582-2. 01.2007 to Szczecin, 119
9004 Tatra KT4D 166579 1977 1992 1992 ex BVB, 219 004-7. 1997 to Oradea, 226 / Oradea 096
9005 Tatra KT4D 166580 1977 1992 1992 ex 219 005-5. 1997 to Oradea, 222 / Oradea 092
9006 Tatra KT4D 166581 1977 1992 1992 ex 219 006-3. 1997 to Oradea, 223 / Oradea 093
9007 Tatra KT4D 166582 1977 1992 1992 ex 219 007-1. 1997 to Galaţi, 5; 2007 to 0102; 2008 to 1330 / GL 1330
9008 Tatra KT4D 166583 01.1977 1992 1992 ex 219 008-8. 1997 to Galaţi, 52; 2007 to 0103; 2008 to 1331 / GL 1331
9009 Tatra KT4D 166584 1977 1992 1992 ex BVB, 219 009-6. 1997 to Oradea, 205
9010 Tatra KT4D 166585 1977 1992 1992 ex BVB, 219 010-2. 1997 to Oradea, 227 / Oradea 097
9011 Tatra KT4D 166586 1977 1992 1992 ex 219 011-0. 1997 to Galaţi, 54; 2007 to 0104; 2008 to 1332 / GL 1332
9012 Tatra KT4D 166587 1977 1992 1992 ex 219 012-7. 1997 to Galaţi, 56; 2007 to 0105; 2008 to 1333 / GL 1333
9013 Tatra KT4D 166588 1977 1992 1992 ex BVB, 219 013-5. 1999 to Cluj-Napoca, 04 / CJ-N 020
9014 Tatra KT4D 166589 1977 1992 1992 ex BVB, 219 014-3. 1997 to Cluj-Napoca, 03 / CJ-N 019
9015 Tatra KT4D 166590 1977 1992 1992 ex 219 015-1. 1997 to Galaţi, 60; 2007 to 0106; 2008 to 1334 / GL 1334
9016 Tatra KT4D 166591 1977 1992 1992 ex 219 016-8. 1997 to Galaţi, 61; 2007 to 0107; 2008 to 1335 / GL 1335
9017 Tatra KT4D 166592 1977 1992 1992 ex 219 017-6. 1997 to Galaţi, 62; 2007 to 0108; 2008 to 1336 / GL 1336
9018 Tatra KT4D 166593 1977 1992 1992 ex 219 018-4. 1997 to Galaţi, 63; 2007 to 0109; 2008 to 1337 / GL 1337
9019 Tatra KT4D 166594 1977 1992 1992 ex 219 019-2. 1997 to Galaţi, 64; 2007 to 0110; 2008 to 1338 / GL 1338
9020 Tatra KT4D 166595 1977 1992 1992 ex 219 020-7. 1997 to Galaţi, 65; 2007 to 0111; 2008 to 1339 / GL 1339
9021 Tatra KT4D 166596 1977 1992 1992 ex 219 021-5. 07.1999 to Almaty, 1013
9022 Tatra KT4D 166597 1977 1992 1997 1992 ex 219 022-3
9023 Tatra KT4D 166598 1977 1992 1992 ex 219 023-1. 1997 to Oradea, 213 / Oradea 083
9024 Tatra KT4D 166599 1977 1992 1992 ex 219 024-8. 1997 to Oradea, 212 / Oradea 082
9025 Tatra KT4D 166600 1977 1992 1997 1997 1992 ex 219 025-6
9026 Tatra KT4D 166601 1977 1992 1992 ex 219 026-4. 1997 to Galaţi, 66; 2007 to 0092; 2008 to 1320
9027 Tatra KT4D 166602 1977 1992 1992 ex 219 027-2. 1997 to Oradea, 208 / Oradea 078
9028 Tatra KT4D 166603 1977 1992 1992 ex BVB, 219 028-0. 1997 to Oradea, 206 / Oradea 076
9029 Tatra KT4D 166604 1977 1992 1997 1997 1992 ex 219 029-7
9030 Tatra KT4D 166605 1977 1992 1992 ex 219 030-3. 1997 to Oradea, 221 / Oradea 091
9031 Tatra KT4D 166606 1977 1992 1992 ex 219 031-1. 1997 to Oradea, 216 / Oradea 086
9032 Tatra KT4D 166607 1977 1992 1992 ex BVB, 219 032-8. 1997 to Oradea, 215 / Oradea 085
9033 Tatra KT4D 166608 1977 1992 1997 1997 1992 ex 219 033-6
9034 Tatra KT4D 166609 1977 1992 1992 ex 219 034-4. 07.1999 to Almaty, 1031; 03.2008 to 1001
9035 Tatra KT4D 166610 1977 1992 1992 ex 219 035-2. 1997 to Galaţi, 55; 2007 to 0112; 2008 to 1340 / GL 1340
9036 Tatra KT4D 166611 1977 1992 1997 1992 ex 219 036-0
9037 Tatra KT4D 166612 1977 1992 1992 ex 219 037-7. 07.1999 to Almaty, 1016
9038 Tatra KT4D 166613 1977 1992 1992 ex 219 038-5. 07.1999 to Almaty, 1001
9039 Tatra KT4D 166614 1977 1992 1992 ex 219 039-3. 07.1999 to Almaty, 1002
9040 Tatra KT4D 166615 1977 1992 1998 1992 ex 219 040-8
9041 Tatra KT4D 166616 1977 1992 1992 ex 219 041-6. 1998 to Galaţi, 58; 2007 to 0113; 2008 to 1341 / GL 1341
9042 Tatra KT4D 166617 1977 1992 1992 ex 219 042-4. 1998 to Galaţi, 71; 2007 to 0114; 2008 to 1342 / GL 1342
9043 Tatra KT4D 166618 1977 1992 1992 ex 219 043-2. 07.1999 to Almaty, 1023; 03.2005 to 1054; 03.2010 to 1014
9044 Tatra KT4D 166619 1977 1992 1992 ex 219 044-0. 07.1999 to Almaty, 1003
9045 Tatra KT4D 166620 1977 1992 1992 ex 219 045-7. 1998 to Galaţi, 72; 2007 to 0115; 2008 to 1343 / GL 1343
9046 Tatra KT4D 166621 1977 1992 1992 ex 219 046-5. 1997 to Galaţi, 67; 2007 to 0093; 2008 to 1321 / GL 1321
9047 Tatra KT4D 166622 1977 1992 1997 1992 ex BVB, 219 047-3. 1997 to Oradea, 218 / Oradea 088
9048 Tatra KT4D 166623 1977 1992 1992 ex BVB, 219 048-1. 1997 to Oradea, 217 / Oradea 087; 2018 to museum
9049 Tatra KT4D 166624 1977 1992 1992 ex 219 049-8. 1998 to Galaţi, 73; 2007 to 0116; 2008 to 1344 / GL 1344
9050 Tatra KT4D 1988 1992 1992 ex BVB, 219 050-4. 1997 to Brăila, 9050; 2006 to BR 154
9051 Tatra KT4D 166626 1977 1992 1992 ex BVB, 219 051-2. 1997 to Oradea, 207 / Oradea 077
9052 Tatra KT4D 166627 1977 1992 1992 ex BVB, 219 052-0. 1998 to Brăila, 9052; 2006 to BR 154
9053 Tatra KT4D 166628 1977 1992 1992 ex BVB, 219 053-7. 1997 to Oradea, 204 / Oradea 074
9054 Tatra KT4D 166629 1977 1992 1992 ex 219 054-5. 1997 to Oradea, 209 / Oradea 079
9056 Tatra KT4D 166631 1977 1992 1992 ex 219 056-1. 07.1999 to Almaty, 1018; 05.2005 to 1029; 05.2006 to 1014
9057 Tatra KT4D 166632 1977 1992 1992 ex 219 057-8. 07.1999 to Almaty, 1017; 01.2005 to 1035; 11.2007 (?) to 1057
9058 Tatra KT4D 166633 1977 1992 1992 ex 219 058-6. 1998 to Galaţi, 74; 2007 to 0117; 2008 to 1345 / GL 1345
9059 Tatra KT4D 166634 1977 1992 1992 ex 219 059-4. 1998 to Galaţi, 80; 2007 to 0118; 2008 to 1346 / GL 1346
9060 Tatra KT4D 166635 1977 1992 1992 ex BVB, 219 060-0. 1998 to Brăila, 9060; 2006 to BR 156
9061 Tatra KT4D 1985 1992 1992 ex BVB, 219 061-7. 1997 to Oradea, 203 / Oradea 073
9062 Tatra KT4D 166637 1977 1992 1992 ex BVB, 219 062-5. 1998 to Brăila, 9062; 2006 to BR 157
9063 Tatra KT4D 166638 1977 1992 1992 ex 219 063-3. 07.1999 to Almaty, 1021
9064 Tatra KT4D 166651 1977 1992 1992 ex 219 064-1. 1997 to Oradea, 211 / Oradea 081
9065 Tatra KT4D 166652 1977 1992 1992 ex 219 065-8. 1998 to Galaţi, 83; 2007 to 0119; 2008 to 1347 / GL 1347
9066 Tatra KT4D 166653 1977 1992 1992 ex 219 066-6. 1997 to Galaţi, 89
9067 Tatra KT4D 166654 1977 1992 1992 ex BVB, 219 067-4. 1999 to Cluj-Napoca, 42 / CJ-N 035
9068 Tatra KT4D 166655 1977 1992 1992 ex 219 068-2. 07.1999 to Almaty, 1034
9069 Tatra KT4D 166656 1977 1992 1992 ex BVB, 219 069-0. 1998 to Braila, 9069; 2006 to BR 158
9070 Tatra KT4D 166657 1977 1992 1992 ex 219 070-5. 1999 to Constanţa, 176; 2007 to CT 0444
9071 Tatra KT4D 166658 1977 1992 1992 ex 219 071-3. 07.1999 to Almaty, 1024
9072 Tatra KT4D 166659 1977 1992 1992 ex 219 072-1. 1997 to Oradea, 202 / Oradea 072
9073 Tatra KT4D 166660 1977 1992 1992 ex 219 073-8. 07.1999 to Almaty, 1004; 11.2004 to 1040
9074 Tatra KT4D 166661 1977 1992 1992 ex BVB, 219 074-6. 1997 to Oradea, 228 / Oradea 098
9075 Tatra KT4D 166662 1977 1992 1992 ex 219 075-4. 1999 to Constanţa, 177; 2007 to CT 0445
9076 Tatra KT4D 166663 1977 1992 1992 ex 219 076-2. 07.1999 to Almaty, 1022; 05.2005 to 1034; 11.2007 to 1024
9078 Tatra KT4D 166665 1977 1992 1992 ex BVB, 219 078-7. 1998 to Brăila, 9078; 2006 to BR 159
9079 Tatra KT4D 166666 1977 1992 1992 ex 219 079-5. 07.1999 to Almaty, 1030; 04.2008 to 1056
9080 Tatra KT4D 166667 1977 1992 1998 1992 ex BVB, 219 080-1. 1998 to Brăila, 9080; 2006 to BR 160
9081 Tatra KT4D 166668 1977 1992 1992 ex 219 081-8. 1997 to Galaţi, 68; 2007 to 0094; 2008 to 1322 / GL 1322
9082 Tatra KT4D 166669 1977 1992 1992 ex 219 082-6. 1997 to Oradea, 214 / Oradea 084
9083 Tatra KT4D 166670 1977 1992 1992 ex 219 083-4. 1998 to Galaţi, 90; 2007 to 0120; 2008 to 1348 / GL 1348
9084 Tatra KT4D 167604 1978 1992 07.1999 1992 ex 219 084-2. 07.1999 to Almaty, 1032
9085 Tatra KT4D 167605 1978 1992 1992 ex 219 085-0. 07.1999 to Almaty, 1005
9086 Tatra KT4D 167606 1978 1992 1992 ex BVB, 219 086-7. 1998 to Brăila, 9086; 2006 to BR 161
9087 Tatra KT4D 167607 1978 1992 1992 ex 219 087-5. 1997 to Galaţi, 69; 2007 to 0095; 2008 to 1323 / GL 1323
9088 Tatra KT4D 167608 1978 1992 1992 ex 219 088-3. 07.1999 to Almaty, 1019
9090 Tatra KT4D 167610 1978 1992 1992 ex 219 090-6. 07.1999 to Almaty, 1008
9091 Tatra KT4D 167611 1978 1992 1997 1992 ex BVB, 219 091-4. 1997 to Oradea, 224 / Oradea 094
9092 Tatra KT4D 167612 1978 1992 1992 ex 219 092-2. 1999 to Constanţa, 178; 2007 to CT 0446
9093 Tatra KT4D 167613 1978 1992 1992 ex 219 093-0. 07.1999 to Almaty, 1007
9094 Tatra KT4D 167614 1978 1992 1992 ex 219 094-7. 07.1999 to Almaty, 1006
9095 Tatra KT4D 167615 1978 1992 1992 ex 219 095-5. 07.1999 to Almaty, 1025
9096 Tatra KT4D 167616 1978 1992 1992 ex 219 096-3. 07.1999 to Almaty, 1009
9098 Tatra KT4D 167618 1978 1992 1992 ex BVB, 219 098-8. 2004 to Szeged, (219 098-8)
9100 Tatra KT4D 167620 1978 1992 1992 ex BVB, 219 100-7. 2004 to Szeged, (219 100-7)
9101 Tatra KT4D 167621 1978 1992 1997 1992 ex 219 101-5. 1997 to Galaţi, 70; 2007 to 0096; 2008 to 1324 / GL 1324
9102 Tatra KT4D 167622 1978 1992 1992 ex 219 102-3. 1997 to Galaţi, 75; 2007 to 0097; 2008 to 1325 / GL 1325
9103 Tatra KT4D 167623 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 103-1. 1998 to Brăila, 9103; 2006 to BR 162
9104 Tatra KT4D 167624 1978 1992 2000 1992 ex 219 104-8. 2000 to Constanţa, 184; 2007 to CT 0452
9105 Tatra KT4D 167625 1978 1992 1997 1992 ex 219 105-6. 1997 to Galaţi, 76; 2007 to 0098; 2008 to 1326 / GL 1326
9106 Tatra KT4D 167626 1978 1992 2000 1992 ex 219 106-4. 2000 to Constanţa, 189; 2007 to CT 0457
9107 Tatra KT4D 167627 1978 1992 2000 1992 ex 219 107-2. 2000 to Constanţa, 185; 2007 to CT 0453
9108 Tatra KT4D 167628 1978 1992 2000 1992 ex 219 108-0. 2000 to Constanţa, 186; 2007 to CT 0454
9109 Tatra KT4D 167629 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 109-7. 1998 to Craiova, 109; 2007 to DJ 00139; ???? to 104
9110 Tatra KT4D 167630 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 110-3. 1998 to Craiova, 110; 2007 to DJ 00140
9111 Tatra KT4D 167631 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 111-1. 1998 to Brăila, 9111; 2006 to BR 163
9112 Tatra KT4D 167632 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 112-8. 1998 to Craiova, 101; 2007 to DJ 00131
9113 Tatra KT4D 167633 1978 1992 1999 1992 ex 219 113-6. 1999 to Constanţa, 179; 2007 to CT 0447
9114 Tatra KT4D 167634 1978 1992 1999 1992 ex 219 114-4. 1999 to Constanţa, 180; 2007 to CT 0448
9115 Tatra KT4D 167635 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 115-2. 1998 to Craiova, 102; 2007 to DJ 00132
9116 Tatra KT4D 167636 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 116-0. 1999 to Cluj-Napoca, 50 / CJ-N 042
9117 Tatra KT4D 167637 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 117-7. 1998 to Craiova, 103; 2007 to DJ 00133
9118 Tatra KT4D 167642 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 118-5. 1998 to Craiova, 104; 2007 to DJ 00134; 2014 to 108
9119 Tatra KT4D 167643 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 119-3. 1998 to Craiova, 105; 2007 to DJ 00135
9120 Tatra KT4D 167644 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 120-8. 1999 to Cluj-Napoca, 21 / CJ-N 027
9121 Tatra KT4D 167645 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 121-6. 1998 to Brăila, 9121; 2006 to BR 164
9122 Tatra KT4D 167646 1978 1992 1999 1992 ex BVB, 219 122-4. 1999 to Cluj-Napoca, 49 / CJ-N 041
9123 Tatra KT4D 167647 1978 1992 1999 1992 ex 219 123-2. 1999 to Constanţa, 181; 2007 to CT 0449
9124 Tatra KT4D 167648 1978 1992 1999 1992 ex 219 124-0. 1999 to Constanţa, 182; 2007 to CT 0450
9125 Tatra KT4D 167649 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 125-7. 1998 to Craiova, 106; 2007 to DJ 00136
9126 Tatra KT4D 167650 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 126-5. 1998 to Cluj-Napoca, 43 / CJ-N 036
9129 Tatra KT4D 167653 1978 1992 2000 1992 ex 219 129-8. 2000 to Constanţa, 190; 2007 to CT 0458
9130 Tatra KT4D 167654 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 130-4. 1998 to Cluj-Napoca, 12 / CJ-N 022
9131 Tatra KT4D 167655 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 131-2. 1998 to Craiova, 107; 2007 to DJ 00137
9132 Tatra KT4D 167656 1978 1992 1997 1992 ex 219 132-0. 1997 to Galaţi, 78; 2007 to 0099; 2008 to 1327 / GL 1327
9133 Tatra KT4D 167657 1978 1992 1997 1992 ex 219 133-7. 1997 to Galaţi, 79; 2007 to 0100; 2008 to 1328 / GL 1328
9134 Tatra KT4D 167658 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 134-5. 1998 to Craiova, 108; 2007 to DJ 00138; 2013 to 109 / DJ 00139
9135 Tatra KT4D 167659 1978 1992 2000 1992 ex 219 135-3. 2000 to Constanţa, 187; 2007 to CT 0455
9136 Tatra KT4D 167660 1978 1992 2000 1992 ex 219 136-1. 2000 to Constanţa, 188; 2007 to CT 0456
9137 Tatra KT4D 167661 1978 1992 1997 1992 ex 219 137-8. 1997 to Galaţi, 82; 2007 to 0101; 2008 to 1329 / GL 1329
9138 Tatra KT4D 167662 1978 1992 1999 1992 ex 219 138-6. 07.1999 to Almaty, 1012
9140 Tatra KT4D 167664 1978 1992 1999 1992 ex 219 140-0. 07.1999 to Almaty, 1027
9141 Tatra KT4D 167665 1978 1992 1997 1992 ex BVB, 219 141-7. 1997 to Brăila, 9141; 2006 to BR 165
9142 Tatra KT4D 167666 1978 1992 1998 1992 ex 219 142-5. 1998 to Galaţi, 91; 2007 to 0121; 2008 to 1349 / GL 1349
9145 Tatra KT4D 167669 1978 1992 1998 1992 ex 219 145-8. 1998 to Galaţi, 92; 2007 to 0122; 2008 to 1350 / GL 1350
9146 Tatra KT4D 167670 1978 1992 1992 ex BVB, 219 146-6. 1997 to Braila, 9146; 2006 to BR 166
9147 Tatra KT4D 167671 1978 1992 1998 1992 ex BVB, 219 147-4. 1998 to Cluj-Napoca, 20 / CJ-N 026
9149 Tatra KT4D 167673 1978 1992 1997 1992 ex BVB, 219 149-0. 1997 to Brăila, 9149; 2006 to BR 167
9150 Tatra KT4D 167674 1978 1992 1997 1992 ex BVB, 219 150-5. 1997 to Brăila, 9150; 2006 to BR 168
9151 Tatra KT4D 167675 1979 1992 1992 ex 219 151-3. 07.1999 to Almaty, 1010
9152 Tatra KT4D 167676 1979 1992 1992 ex BVB, 219 152-1. 1997 to Brăila, 9152; 2006 to BR 169
9153 Tatra KT4D 167677 1979 1992 1992 ex 219 153-8. 1997 to Oradea, 220 / Oradea 090
9154 Tatra KT4D 167678 1979 1992 1992 ex 219 154-6. 1997 to Oradea, 201 / Oradea 071
9155 Tatra KT4D 167679 1979 1992 1992 ex 219 155-4. 1997 to Oradea, 219 / Oradea 089
9156 Tatra KT4D 167680 1979 1992 1992 ex BVB, 219 156-2. 1997 to Brăila, 9156; 2006 to BR 170
9157 Tatra KT4D 167681 1979 1992 1992 ex BVB, 219 157-0. 1998 to Cluj-Napoca, 19 / CJ-N 025
9158 Tatra KT4D 167682 1979 1992 1992 ex BVB, 219 158-7. 1997 to Brăila, 9158; 2006 to BR 171
9159 Tatra KT4D 167683 1979 1992 1992 ex BVB, 219 159-5. 1997 to Brăila, 9159; 2006 to BR 172
9160 Tatra KT4D 167684 1979 1992 1992 ex BVB, 219 160-1. 1997 to Brăila, 9160; 2006 to BR 173
9161 Tatra KT4D 169817 1980 1992 1992 ex 219 161-8. 07.1999 to Almaty, 1011
9163 Tatra KT4D 169819 1980 1992 1992 ex BVB, 219 163-4. 1998 to Cluj-Napoca, 22 / CJ-N 028
9164 Tatra KT4D 169820 1980 1992 1992 ex 219 164-2. 07.1999 to Almaty, 1014
9165 Tatra KT4D 169821 1980 1992 1992 ex 219 165-0. 07.1999 to Almaty, 1036
9166 Tatra KT4D 169822 1980 1992 1992 ex BVB, 219 166-7. 1998 to Cluj-Napoca, 18 / CJ-N 024
9167 Tatra KT4D 169823 1980 1992 1992 ex 219 167-5. 07.1999 to Almaty, (9167)
9168 Tatra KT4D 169824 1980 1992 1992 ex 219 168-3. 07.1999 to Almaty, 1038
9169 Tatra KT4D 169825 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex 219 169-1. 1996 to Tatra KT4DM # 6123; 25.06.2018 to Oradea, 222 / Oradea 092
9170 Tatra KT4D 169826 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 170-6. 1996 to Tatra KT4DM # 6125; 03.2020 to Magdeburg, 1287
9171 Tatra KT4D 169827 1980 1992 1992 ex 219 171-4. 08.2000 to Almaty, 1049
9173 Tatra KT4D 169829 1980 1992 1992 ex 219 173-0. 1999 to Almaty, 1029
9174 Tatra KT4D 169830 1980 1992 1992 ex 219 174-7. 07.1999 to Almaty, 1026
9176 Tatra KT4D 169832 1980 1992 1992 ex 219 176-3. 1997 to Oradea, 210 / Oradea 080
9177 Tatra KT4D 169833 1980 1992 1996 1992 ex 219 177-1
9178 Tatra KT4D 169834 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 178-8. 1996 to Tatra KT4DM # 6126; 09.02.2021 to Zaporizhzhia, 016
9179 Tatra KT4D 169835 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex 219 179-6. 1996 to Tatra KT4DM # 6128; 10.06.2018 to Oradea, 213 / Oradea 083
9181 Tatra KT4D 169837 1980 1992 1992 ex 219 181-0. 07.1999 to Almaty, 1037
9182 Tatra KT4D 169838 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 182-7. 1996 to Tatra KT4DM # 6129; 03.2020 to Magdeburg, 1288
9183 Tatra KT4D 169839 1980 1992 1994 1994 1992 ex 219 183-5
9184 Tatra KT4D 169840 1980 1992 1992 ex 219 184-3. 07.1999 to Almaty, 1020
9186 Tatra KT4D 169842 1980 1992 1992 ex 219 186-8. 1997 to Oradea, 200 / Oradea 070
9187 Tatra KT4D 169843 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 187-6. 1996 to Tatra KT4DM # 6130; 11.2018 to Zaporizhzhia, 009
9188 Tatra KT4D 169844 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 188-4. 1996 to Tatra KT4DM # 6131; 11.03.2020 to Magdeburg, 1289
9189 Tatra KT4D 169845 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 189-2. 1996 to Tatra KT4DM # 6132; 11.03.2020 to Magdeburg, 1290
9190 Tatra KT4D 169846 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 190-7. 1996 to Tatra KT4DM # 6133; 10.03.2020 to Magdeburg, 1291
9192 Tatra KT4D 169848 1980 1992 1992 ex 219 192-3. 1999 to Almaty, 1015
9193 Tatra KT4D 169849 1980 1992 1992 ex BVB, 219 193-1. 1998 to Cluj-Napoca, 10 / CJ-N 021
9194 Tatra KT4D 169850 1980 1992 1992 ex 219 194-8. 1999 to Almaty, 1035
9195 Tatra KT4D 169851 1980 1992 1992 ex 219 195-6. 07.1999 to Almaty, 1028
9196 Tatra KT4D 169852 1980 1992 1992 ex 219 196-4. 07.1999 to Almaty, 1033
9197 Tatra KT4D 169853 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 197-2. 1996 to Tatra KT4DM # 6134; 10.03.2020 to Magdeburg, 1292
9198 Tatra KT4D 169854 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 198-0. 1996 to Tatra KT4DM # 6135; 10.2018 to Lviv, 1206
9199 Tatra KT4D 169855 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 199-7. 1996 to Tatra KT4DM # 6136; 03.2017 to Alexandria, (6136)
9200 Tatra KT4D 169856 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 200-8. 1996 to Tatra KT4DM # 6137; 03.2017 to Alexandria, (6137)
9203 Tatra KT4D 169859 1980 1992 11.1997 1997 1992 ex 219 203-2
9204 Tatra KT4D 169860 1980 1992 1992 ex BVB, 219 204-0. 1998 to Cluj-Napoca, 17 / CJ-N 023
9206 Tatra KT4D 169862 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 206-5. 06.1996 to Tatra KT4DM # 6138; 8.12.2014 to Novosibirsk, 2189
9207 Tatra KT4D 169863 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 207-3. 1996 to Tatra KT4DM # 6139; 03.2017 to Alexandria, (6139)
9208 Tatra KT4D 169864 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 208-1. 1996 to Tatra KT4DM # 6140; 03.2017 to Alexandria, (6140)
9209 Tatra KT4D 169865 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 209-8. 1996 to Tatra KT4DM # 6141; 12.2016 to Alexandria, (6141)
9210 Tatra KT4D 169866 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 210-4. 1996 to Tatra KT4DM # 6142; 12.2016 to Alexandria, (6142)
9211 Tatra KT4D 169867 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 211-0. 1996 to Tatra KT4DM # 6145; 02.2017 to Alexandria, (6145)
9212 Tatra KT4D 169868 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 212-0. 1996 to Tatra KT4DM # 6146; 03.2020 to Magdeburg, 1293
9213 Tatra KT4D 169869 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 213-7. 1996 to Tatra KT4DM # 6147; 08.2018 to Lviv, 1197
9214 Tatra KT4D 169870 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex 219 214-5. 1996 to Tatra KT4DM # 6148; 25.06.2018 to Oradea, 225 / Oradea 095
9215 Tatra KT4D 169871 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 215-3. 1996 to Tatra KT4DM # 6122; 10.06.2021 to Zaporizhzhia, 026
9216 Tatra KT4D 169872 1980 01.01.1993 1996 1.01.1993 ex BVB, 219 216-1. 1996 to Tatra KT4DM # 6149; 29.05.2018 to Oradea, 204 / Oradea 074
9217 Tatra KT4D 169873 1980 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 217-8. 1995 to Tatra KT4DM # 6151; 12.2017 (?) to Alexandria, (6151)
9218 Tatra KT4D 169874 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 218-6. 1996 to Tatra KT4DM # 6157; 12.2016 to Alexandria, (6157)
9219 Tatra KT4D 169875 1980 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 219-4. 1996 to Tatra KT4DM # 6127
9220 Tatra KT4D 169876 1980 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 220-0. 1995 to Tatra KT4DM # 6003; 02.03.2021 to Zaporizhzhia, 018
9221 Tatra KT4D 169877 1980 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 221-7. 1995 to Tatra KT4DM # 6004
9222 Tatra KT4D 169878 1980 01.01.1993 1995 1.01.1993 ex BVB, 219 222-5. 1995 to Tatra KT4DM # 6005; 28.11.2016 to Wehmingen, 6005
9223 Tatra KT4D 169879 1980 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 223-3. 1995 to Tatra KT4DM # 6006
9224 Tatra KT4D 169880 1980 01.1993 1995 01.1993 ex 219 224-1. 1995 to Tatra KT4DM # 6007; 12.2018 to Zaporizhia, 011
9225 Tatra KT4D 169881 1980 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 225-8. 1995 to Tatra KT4DM # 6008; 03.2014 to Izhevsk, 2402; 04.2021 to # 1
9227 Tatra KT4D 169883 1980 01.01.1993 1995 01.01.1993 ex 219 227-4. 1995 to Tatra KT4DM # 6009
9228 Tatra KT4D 170984 1981 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 228-2. 1995 to Tatra KT4DM # 6010
9229 Tatra KT4D 170985 1981 01.01.1993 1995 01.01.1993 ex 219 229-0. 1995 to Tatra KT4DM # 6011; 11.2017 (?) to Alexandria, (6011)
9230 Tatra KT4D 170986 1981 01.01.1993 1995 01.01.1993 ex 219 230-5. 1995 to Tatra KT4DM # 6012; 22.12.2017 to Oradea, 207 / Oradea 077
9231 Tatra KT4D 171918 1982 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 231-3. 1995 to Tatra KT4DM # 6013; 11.2018 to Zaporizhzhia, 008
9231 Tatra KT4D 171919 1982 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 232-1. 1995 to Tatra KT4DM # 6014; 2004 to 4592
9233 Tatra KT4D 171920 1982 01.01.1993 1995 31.12.1992 ex BVB, 219 233-8. 1995 to Tatra KT4DM # 6015
9234 Tatra KT4D 171921 1982 01.01.1993 12.1995 01.01.1993 ex 219 234-6. 12.1995 to Tatra KT4DM # 6016; 06.2015 to Wehmingen, 6016
9235 Tatra KT4D 171922 1982 01.01.1993 1995 1.01.1993 ex 219 235-4. 1995 to Tatra KT4DM # 6017; 9.06.2018 to Oradea, 212 / Oradea 082
9236 Tatra KT4D 171923 1982 01.01.1993 1995 1.01.1993 ex 219 236-2. 1995 to Tatra KT4DM # 6018; 9.06.2018 to Oradea, 211 / Oradea 081
9237 Tatra KT4D 171924 1982 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 237-0. 01.1996 to Tatra KT4DM # 6019; 04.2017 to Alexandria, (6019)
9238 Tatra KT4D 171925 1982 01.1993 1996 01.1993 ex BVB, 219 238-7. 01.1996 to Tatra KT4DM # 6020; 8.12.2014 to Novosibirsk, 2186
9239 Tatra KT4D 171926 1982 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 239-5. 1996 to Tatra KT4DM # 6021; 04.2017 to Alexandria, (6021)
9240 Tatra KT4D 171927 1982 01.1993 01.1996 31.12.1992 ex BVB, 219 240-1. 01.1996 to Tatra KT4DM # 6022; 08.12.2014 to Novosibirsk, 2190
9241 Tatra KT4D 171928 1982 01.01.1993 1996 31.12.1992 ex BVB, 219 241-8. 1996 to Tatra KT4DM # 6023; 2015 to Izhevsk, 2407; 05.2021 to # 1
9242 Tatra KT4D 171929 1982 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 242-6. 02.1996 to Tatra KT4DM # 6024; 12.2017 (?) to Alexandria, (6024)
9243 Tatra KT4D 171930 1982 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 243-4. 02.1996 to Tatra KT4DM # 6025; 04.2014 to Izhevsk, 2408
9244 Tatra KT4D 171931 1982 01.01.1993 1995 01.01.1993 ex 219 244-2. 02.1996 to Tatra KT4DM # 6026; 04.2017 to Alexandria, (6026)
9245 Tatra KT4D 171932 1982 01.01.1993 1996 01.01.1993 ex 219 245-0. 1996 to Tatra KT4DM # 6027; 12.2017 (?) to Alexandria, (6027)

Records shown: 500 from 748

««12»»

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Withdrawn
Location and status are unknown
Renumbered or transferred within city
Modernized (model changed)
Transferred to another city
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #